Devolució de taxes

Devolució de taxes

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  1. a) Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins el 5 d’octubre.
  2. b) Renúncia a les proves lliures per a l’obtenció del certificat B1, del certificat B2 o del certificat de nivell C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públic es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  3. c) Pagaments duplicats o per import superior.
  4. d) No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matrículació, per l’import corresponent.
  5. e) No-prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  6. f) En cas de trasllat a una altra comunitat auntònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 29 de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preu públics s’han de formular mitjançant el model adjunt que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes. Es perd la oficialitat.