Convocatòria addicional

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi i avançat—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

Convocatòria addicional (Tripitidors)

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola es podrà autoritzar una convocatòria addicional en règim presencial. Aquesta s’haurà de sol·licitar i la direcció valorarà les circumstàmcies al·legades per l’alumne/a i el seu procés d’aprenentatge:

  • Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell (Bàsic, Intermedi o Avançat).
  • S’ha de sol·licitar presencialment amb el formulari adjunt i la documentació justificativa, si escau.
  • El termini de sol·licitud es del 2 al 10 de juliol.
  • La matrícula d’aquesta convocatòria es realitzarà presencialment a l’EOI els dies 12 i 13 de juliol, matins.