Currículum

Nivell bàsic A2

L’ensenyament d’idiomes en el nivell bàsic té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma de manera suficient, receptivament i productivament, tant en la forma parlada com escrita, com també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i de necessitat immediata que requereixin comprendre i produir textos breus, en llengua estàndard, que tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Nivell intermedi B1

L’ensenyament d’idiomes en el nivell intermedi B1 té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per usar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament (tant de forma parlada com escrita), i també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori de lèxic comú no gaire idiomàtic, que tractin sobre temes generals, quotidians i en els quals es tingui un interès personal.

Nivell intermedi B2

L’ensenyament d’idiomes en el nivell intermedi B2 té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per usar l’idioma de forma fluida i amb eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptualment i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli (encara que no gaire idiomàtic) i que tractin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant.

Nivell C1

L’ensenyament d’idiomes en el nivell C1 té com a finalitat capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndards de la llengua, amb un repertori d’estructures i de lèxic ampli i que tractin sobre temes tan abstractes com concrets encara que l’alumne no hi estigui familiaritzat.

Currículum per nivells

Nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i C1