Pla d’estudis

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialtats que regula la Llei Orgànica d’Educació (LOE).

El pla d’estudis de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya, per a tots els cursos i nivells, queda concretat en el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes, de règim especial.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats.

El Certificat de Nivell Intermedi B1, el Certificat de Nivell Intermedi B2 i el Certificat de Nivell C1 es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.