Pla d’estudis

.

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especials que regula el Reial Decret 1041/2017 (LOMCE), que estableix les bases per a un nou currículum que s’impartirà en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 a partir del curs 2018-2019

El pla d’estudis de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya, per a tots els cursos i nivells, queda concretat en el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes, de règim especial.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats.

El Certificat de Nivell Intermedi B1, el Certificat de Nivell Intermedi B2 i el Certificat de Nivell C1 es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.