Normativa: PEC i NOFC

  • Què és el PEC?

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona un centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres, adaptats a la realitat de l’entorn del seu alumnat i d’acord amb les conviccions pedagògiques dels seus docents.

EL PEC és un document viu. En aquest web s’hi publica l’última versió. Una vegada descarregada, el document pot quedar obsolet si s’hi produeixen actualitzacions.

Projecte Educatiu de Centre – EOI Martorell

  • Què són les NOFC?

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) són un conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en  la Programació General Anual (document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre, les actuacions concretes per a cada curs).

Les NOFC regulen aspectes en relació a:

  • els òrgans unipersonals i col·legiats
  • l’alumnat, el professorat, el PAS
  • l’organització de les activitats del centre
  • el recinte escolar
  • el suport burocràtic

Les NOFC és un document viu. En aquest web s’hi publica l’última versió. Una vegada descarregada, el document pot quedar obsolet si s’hi produeixen actualitzacions.

Normes d’Organtizació i Funcionament de Centre – EOI Martorell