Accés a C1

Accés al Nivell C1 | Curs 2018-2019

D’acord amb els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnat per cursar el nivell C1, establerts a la Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig, i a la Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, s’ha establert el procediment següent per a l’accés al nivell C1 d’anglès:

1. Requisit d’accés

Cal tenir el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’anglès.

2. Preinscripció

Del 3 al 6 de setembre de 2018 mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció. Sol·licitud de preinscripció

Qui l’ha de fer? Totes les persones que vulguin cursar el nivell C1 durant el curs 2018-2019:

  • Alumnes d’EOI que hagin superat el certificat de nivell avançat a les convocatòries de febrer o juny de 2018.
  • Alumnes d’EOI del curs 2017-2018 que hagin obtingut la qualificació de NA, NP o NQ al certificat de nivell C1 a la convocatòria de maig de 2018, o que hagin renunciat al curs 2017-2018 dins els terminis establerts.
  • Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018.
  • Les persones que tinguin un altre certificat equivalent al nivell B2.
3. Ordre de matrícula:

1r. Alumnes de la llista única per ordre de nota*:

Alumnes de 5è d’EOI del curs 2017-2018. Ordre en la llista segons la puntuació del certificat de nivell avançat.

Candidats en règim lliure que hagin superat el certificat de nivell avançat a la convocatòria de febrer de 2018 o de juny de 2018. Ordre en la llista segons la puntuació del certificat de nivell avançat.

Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018 o que tinguin un altre certificat de B2. Ordre en la llista segons la puntuació de la prova d’ordre d’accés (vegeu el punt número 4 d’aquest document).

*En cas d’empat de notes, es desempatarà amb el número de la preinscripció.

2n. Alumnes NO APTES de C1 del curs 2017-2018. L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

3r. Alumnes NO PRESENTATS, NO QUALIFICATS i renúncies de matrícula de C1 del curs 2017-2018. L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

4. Descripció de la prova d’ordre d’accés i instruccions per al dia de la prova

La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat d’escola oficial d’idiomes – B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Podeu consultar mostres de les proves de nivell avançat aquí.

La prova consta de dues parts, que es realitzaran el mateix dia:

Primera part (durada aproximada: 60 minuts)

Prova d’ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)

Prova d’expressió escrita (un escrit de 150 paraules a triar entre dues opcions)

Segona part (durada aproximada: 5 minuts)

Prova d’expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia, per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a la segona part.

Atenció: El dia de la prova haureu de presentar el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’anglès.

5. Calendari de setembre 2018

Del 3 al 6 de setembre. Preinscripció telemàtica (tots els alumnes), a partir de les 9 hores del dia 3 de setembre fins a les 14 hores del dia 6 de setembre.

7 de setembre. Sorteig per a la prova d’ordre d’accés a les 10 hores als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (per als idiomes i centres on la demanda superi l’oferta). Consulta pública dels resultats del sorteig a partir de les 18 hores.

12 de setembre a les 17h. Prova d’ordre d’accés al centre adjudicat i acreditació del nivell B2.

19 de setembre Sorteig d’adjudicació de places a les 10 hores als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. (Assignació de places seguint l’ordre de la nota obtinguda a la prova d’ordre)

Del 19 al 21 de setembre Matrícula telemàtica mitjançant l’aplicació informàtica a partir de les 18 hores del dia 19 de setembre fins a les 23.59 hores del dia 21 de setembre.

26 de setembre Matrícula de la llista d’espera per cobrir places vacants.