Test de nivell

Com a pas previ, comproveu si heu estat admesos al test de nivell als aplicatius següents: Alumnes preinscrits de 1r a 5è de tots els idiomes | Alumnes preinscrits al curs de C1 d’anglès

Test de nivell (de 1r a 5è)

Trobareu una descripció del test de nivell i una taula d’exempcions al següent enllaç Ensenyament d’Idiomes | Estudiar a Catalunya | Generalitat de Catalunya | Test de nivell.

El test de nivell al nostre centre es farà en les dates següents:

Prova escrita

Alemany: 14 de setembre a les 17h (Aula 15 | Planta 1)

Anglès: 12 de setembre a les 17h (Aules 26 i 27 | Planta 2)

Francès: 13 de setembre a les 17h (Aula 16 | Planta 1)

Prova oral (només alumnes que vulguin/puguin accedir a un curs superior a 1r d’alemany o francès o a un curs superior a 2n d’anglès)

Les proves orals es realitzaran el mateix dia de la prova escrita. Entre les dues proves hi haurà una pausa que l’examinador aprofitarà per corregir la part escrita i convocar aquelles persones que hagin de fer la part oral.

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia (DNI o NIE o Passaport), per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la prova escrita i, si s’escau, a la prova oral.

 

Prova d’ordre d’accés a C1

La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat d’escola oficial d’idiomes – B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Podeu consultar mostres de les proves de nivell avançat aquí.

La prova consta de dues parts, que es realitzaran el dia 12 de setembre a les 17h (Aula 25 | Planta 2):

Primera part (durada aproximada: 60 minuts)

Prova d’ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)

Prova d’expressió escrita (un escrit de 150 paraules a triar entre dues opcions)

Segona part (durada aproximada: 5 minuts)

Prova d’expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia, per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a la segona part.

Atenció: El dia de la prova haureu de presentar el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’anglès.