Certificats d’anglès de les EOI. Convocatòria extraordinària

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els següents certificats d’anglès:

  • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell avançat C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Calendari

Termini inscripció telemàtica: del 18 al 22 de novembre de 2019

Prova escrita: 7 de febrer de 2020 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova oral: el dia i l’hora de la prova oral s’indicarà en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita

Publicació de resultats: 24 de febrer de 2020

Més informació i inscripció