Avaluació final curs 2019-20

Nota informativa per a l’alumnat de l’EOI Esplugues sobre l’avaluació final del curs 2019-20.

Seguint les indicacions que el Departament d’Educació ens ha fet arribar, us volem informar que:

  1. Tot l’alumnat oficial, d’A1 a C1, té classes en línia i serà avaluat pel seu professorat per avaluació contínua, seguint les instruccions que determini cada departament d’idioma, el professorat del qual us informarà convenientment.
  2. Els departaments adaptarem les nostres programacions i els nostres criteris d’avaluació a la situació actual.
  3. Per a la qualificació final dels alumnes tindrem en compte els resultats de les activitats d’avaluació realitzades abans del 13 de març. Les activitats d’avaluació realitzades a partir d’aquesta data només es tindran en compte si ajuden l’alumne/a a superar l’avaluació.
  4. En els casos en què el professorat no disposi de suficient informació del progrés de l’alumne/a, bé per manca d’assistència durant els dos primers trimestres, bé per manca de dades d’avaluació, aquest alumnat haurà de realitzar una prova final, la data de la qual ja us informarem.
  5. En el cas dels cursos de certificat (B1, B2.2 i C1) aquesta avaluació donarà dret a l’obtenció del certificat corresponent amb validesa a tots els efectes.
  6. El curs lectiu acaba el 19 de juny (proves incloses).

En cas que la supressió de l’estat d’alarma, el calendari de desconfinament i les recomanacions de les autoritats sanitàries pel que fa al distanciament social permetessin la celebració de proves al centre, caldrà tenir en compte que:

  1. L’alumnat oficial de cursos B1, B2.2 i C1 que no pugui ser avaluat per avaluació contínua haurà d’efectuar una prova unificada de certificat, o bé la prova final esmentada anteriorment. En tot cas, caldrà que es posi en contacte amb el seu professor/a per rebre indicacions específiques.
  2. En el cas que l’avaluació es faci amb la prova unificada de certificació, el seu contingut no s’haurà adaptat a les modificacions de les programacions que es puguin haver efectuat com a conseqüència del confinament.
  3. La celebració de la convocatòria lliure queda suspesa d’acord amb el Reial Decret 463/2020 i la seva viabilitat es determinarà un cop aixecat l’estat d’alarma.

Us agraïm la vostra paciència i comprensió i us animem a que seguiu les classes en línia en la mesura que us sigui possible, tant per reforçar com per ampliar els coneixements adquirits.