Novetat: Nivell C2 en algunes EOIs

Resultat d'imatges de c2Nota important: aquest nivell NO s’ofereix a l’EOI del Prat. Consulteu el web de: EOI Drassanes, EOI Vall d’Hebron i EOI Hospitalet.

Informacó per l’alumnat sobre el nivell Avançat C2 – Curs 2019-2020
Definició de nivell
El nivell C2 té com a referència les competències pròpies del nivell C2 del Consell d’Europa, segons es
defineix aquest nivell en el Marc Europeu Comú de Referència, i té com a finalitat principal capacitar
l’alumnat per a l’ús de l’idioma sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant
culte, en situacions d’alta complexitat, en els àmbits personal, públic, professional i educatiu, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics.
Per aconseguir aquests objectius, l’alumnat haurà d’adquirir les competències, les estratègies i els
continguts necessaris que li permetin actuar com a mediador entre textos i parlants d’una o més d’una
llengua, així com interactuar, comprendre i produir una àmplia gamma de textos orals i escrits extensos i
complexos conceptualment i lingüísticament, que tractin de temes tant abstractes com concrets de
caràcter general o especialitzat, encara que no siguin del seu camp d’especialització, en una gran varietat
d’accents, registres i estils, amb un repertori d’estructures variades, complexes, i també de lèxic que
inclogui expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals o especialitzades, i que permeti percebre i
expressar matisos subtils de significat.
Implantació, durada i modalitat
A partir del curs 2019-2020, el nivell Avançat C2 d’anglès es començarà a impartir, de manera experimental, a diferents escoles oficials d’idiomes de Catalunya. El nivell s’impartirà en dos cursos de 130 hores lectivescadascun (nivell C2.1 i nivell C2.2) i en la modalitat semipresencial.
Accés
Durant el curs 2019-2020 s’impartirà només el nivell Avançat C2.1 i l’accés estarà restringit als alumnes
oficials i als candidats lliures que hagin obtingut el certificat de nivell Avançat C1 en les convocatòries
extraordinària o ordinària del 2019. Els requisits, l’accés, les escoles on s’impartirà i el procés de preinscripció i matrícula s’especifica a la Resolució EDU/1041/2019, del 15 d’abril.
Currículum i treball fora de l’aula
A partir de l’1 de setembre de 2019, es podrà consultar la informació sobre els objectius generals i per
destreses, i els continguts del currículum del nivell Avançat C2 al web de l’XTEC.
Atès que el nivell C2 suposa que l’alumne ha de fer un important pas qualitatiu en el seu procés
d’aprenentatge de l’idioma, cursar aquest nivell requereix una important dedicació en hores d’estudi i
pràctica de les diferents habilitats fora de l’aula.
Al llarg del curs, i en paral·lel amb el treball a l’aula, l’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua
objecte d’estudi: llegir diferents tipus de textos (literaris, periodístics, d’assaig…), sobre temàtiques variades;escoltar textos de diferent tipologia a través de mitjans diversos i propiciar i aprofitar totes les oportunitats dequè disposi per interactuar de forma escrita i oral amb altres aprenents o amb parlants nadius.
Avaluació i certificació
El referent de l’avaluació per al nivell Avançat C2 són els objectius generals i per destreses, detallats en el
currículum. Al llarg dels dos cursos, el professorat portarà a terme una avaluació contínua de l’alumnat amb l’objectiu de vetllar pel procés d’aprenentatge de l’alumne i ajudar-lo a constatar els seus avenços i a
identificar les seves mancances. Aquesta avaluació contínua i l’autoavaluació del propi alumne són font
d’informació sobre la marxa del curs i per a l’avaluació final.
Al final del curs de nivell Avançat C2.2, l’alumne haurà de superar una prova de certificació. Un cop
superada i prèvia sol·licitud i pagament de taxes, el Departament d’Educació expedirà el títol corresponent al nivell Avançat C2.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>