Informació sobre el nivell C2 d’anglès per al curs 2020-21

Definició de nivell
El nivell C2 té com a referència les competències pròpies del nivell C2 del Consell d’Europa, segons es defineix aquest nivell en el Marc Europeu Comú de Referència, i té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant culte, en situacions d’alta complexitat, en els àmbits personal, públic, professional i educatiu, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics.
Per aconseguir aquests objectius, l’alumnat haurà d’adquirir les competències, les estratègies i els continguts necessaris que li permetin actuar com a mediador entre textos i parlants d’una o més d’una llengua, així com interactuar, comprendre i produir una àmplia gamma de textos orals i escrits extensos i complexos conceptualment i lingüísticament, que tractin de temes tant abstractes com concrets de caràcter general o especialitzat, encara que no siguin del seu camp d’especialització, en una gran varietat d’accents, registres i estils, amb un repertori d’estructures variades, complexes, i també de lèxic que inclogui expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals o especialitzades, i que permeti percebre i expressar matisos subtils de significat.

Implantació, durada i modalitat
El nivell Avançat C2 d’anglès es va començar a impartir, de manera experimental, a diferents escoles oficials d’idiomes de Catalunya el curs 2019-2020. El nivell s’imparteix en dos cursos de 130 hores lectives cadascun (nivell C2.1 i nivell C 2.2) i en la modalitat semipresencial.

Accés
Per accedir als estudis de C2 (C2.1) d’anglès cal haver obtingut el certificat de nivell Avançat C1 o equivalent en aquest idioma, segons la RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost. Els requisits i l’accés a aquests estudis s’especifiquen a la RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig.

Currículum i treball fora de l’aula
Es pot consultar la informació sobre els objectius generals i per destreses, i els continguts del currículum del nivell Avançat C2 al web de l’XTEC.
Atès que el nivell C2 suposa que l’alumne ha de fer un important pas qualitatiu en el seu procés d’aprenentatge de l’idioma, cursar aquest nivell requereix una important dedicació en hores d’estudi i pràctica de les diferents habilitats fora de l’aula.
Al llarg del curs, i en paral·lel amb el treball a l’aula, l’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua objecte d’estudi: llegir diferents tipus de textos (literaris, periodístics, d’assaig…), sobre temàtiques variades; escoltar textos de diferent tipologia a través de mitjans diversos i propiciar i aprofitar totes les oportunitats de què disposi per interactuar de forma escrita i oral amb altres aprenents o amb parlants nadius.

Avaluació i certificació
El referent de l’avaluació per al nivell Avançat C2 són els objectius generals i per destreses, detallats en el currículum. Al llarg dels dos cursos, el professorat portarà a terme una avaluació contínua de l’alumnat amb l’objectiu de vetllar pel procés d’aprenentatge de l’alumne i ajudar-lo a constatar els seus avenços i a identificar les seves mancances. Aquesta avaluació contínua i l’autoavaluació del propi alumne són font d’informació sobre la marxa del curs i per a l’avaluació final.
Al final del curs de nivell Avançat C2.2 d’anglès, l’alumne haurà de superar una prova de certificació. Un cop superada i prèvia sol·licitud i pagament de taxes, el Departament d’Educació expedirà el títol corresponent al nivell Avançat C2.

Barcelona, juny de 2020

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>