Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Nivell B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Podeu trobar tota la informació necessària al web del Departament d’Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/