Programa de certificació (alumnat instituts)

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓ DE CONEIXEMENTS DE LLENGÜES ESTRANGERES

Quina és la finalitat d’aquest programa?

La finalitat d’aquest programa és fomentar, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes als centres educatius participants, la certificació dels coneixements de llengua estrangera adquirits per l’alumnat de determinats ensenyaments de forma que s’afavoreixi el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.

Quins objectius té?

Els objectius específics del Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres són:

a) Impulsar i facilitar la certificació de la competència lingüística en llengua estrangera dels alumnes de determinats ensenyaments.

b) Estimular la motivació i el rendiment de l’alumnat en les matèries de llengües estrangeres, amb accions en els diversos ensenyaments implicats i programades en el marc del projecte educatiu de centre i concretades a la programació general anual.

c) Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius, i entre aquests i les escoles oficials d’idiomes.

Quins centres hi poden participar?

Poden formar part del programa els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixen algun dels ensenyaments següents: educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, títols propis d’arts escèniques o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial.

També podran formar part del programa els centres de formació de persones adultes que imparteixin estudis per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

Les llengües estrangeres en les quals pot actuar aquest programa són les llengües estrangeres curriculars següents: anglès, francès, alemany, italià, i també àrab i xinès, aquestes dues impulsades mitjançant la Resolució ENS/2754/2018, de 20 de novembre, per la qual es crea i dona publicitat al programa Llengües i Cultures d’Origen, amb la finalitat de posar en valor les llengües i cultures d’origen de l’alumnat, facilitar-ne l’aprenentatge i el reconeixement acadèmic a tots els alumnes del sistema educatiu, i promoure valors de tolerància i respecte a la diversitat.

Per a cadascuna d’aquestes llengües, els nivells de certificació poden ser els nivells B1 i B2.

Aquesta iniciativa ja es va dur a terme de forma experimental a través de la creació del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, que va tenir una vigència de 5 cursos acadèmics i que actualment es troba extingit.

Podeu consultar la informació a la resolució.

L’EOI de Blanes és l’escola de referència dels centres de la comarca de la Selva.

Els centres són els encarregats d’inscriure el seu alumnat per mitjà de l’aplicació que posa a disposició el Departament d’Educació.