Normes i funcionament

General
No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial als ensenyaments presencials o als ensenyaments a distància i d’aspirant de règim lliure del mateix idioma. L’alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures i que estigui cursant al mateix temps en règim oficial qualsevol nivell del mateix idioma, s’entén que opta pel règim lliure, la qual cosa implica, simultàniament, la baixa d’ofici en el règim oficial.

Assistència a classe

L’assistència es considera necessària per al bon aprofitament individual i del grup i per a una adequada avaluació de l’alumne.

En cas d’absències no justificades superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de manera contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de curs.  Si, per alguna raó, un alumne no pot assistir a classe durant un temps o definitivament, cal fer-ho saber al professor el més aviat possible.

En el cas de no poder seguir les classes amb normalitat, l’alumnat té dret a un examen final.

Menors d’edat

Els alumnes menors de 18 anys hauran de justificar per escrit i amb anterioritat al seu professor o professora, les faltes d’assistència que no responguin a causes imprevistes. Els justificants hauran d’anar signats pels pares o tutors o pels responsables dels centres d’estudis o de treball. En cas de respondre a causes imprevistes (malaltia, …) els pares o tutors hauran de comunicar telefònicament al centre l’absència dels menors d’edat, que posteriorment hauran d’aportar el justificant. Si l’absència dels menors es produeix sense notificació prèvia el centre la comunicarà als seus pares o tutors. Pel que fa a les faltes d’assitència injustificades, cada falta serà considerada com a comportament contrari a les normes de convivència. Un tercer avís per la mateixa causa serà considerat com a conducta greument perjudicial per la convivència del centre i se li podrà aplicar, entre d’altres sancions, l’expulsió temporal del centre.

Canvi d’horari i de nivell

Dins d’un mateix idioma i nivell, en el cas que hi hagi més d’un grup, no es permeten canvis que no hagin estat sol·licitats prèviament a secretaria.

En casos justifcats, l’alumnat pot sol·licitar un canvi de nivell fins el 31 d’octubre. La direcció estudiarà la sol·licitud i, en cas que la resposta sigui afirmativa i el canvi sigui possible, el formalitzarà abans del 9 de novembre.

Avaluació
Primer, segon i quart
Al llarg del curs el professor o professora de cada grup informarà l’alumnat sobre els objectius a assolir a final de curs, els criteris i els instruments que s’utilitzaran per avaluar-los i sobre el seu progrés.

Per a l’avaluació de primer, segon i quart es tindran en compte els resultats obtinguts en dos exàmens formals que inclouran totes les destreses: un a finals de gener o començaments de febrer que val el 40% de la nota final, i un a finals de maig que val el 60%. Per aprovar el curs cal un mínim d’un 65% global.

Els alumnes o les alumnes que no compleixin els requisits mencionats en el paràgraf anterior hauran de fer un examen final per tal d’optar a passar al nivell superior. Per superar aquest test, els candidats o candidates hauran de fer totes les proves de la convocatòria (expressió oral, expressió escrita, comprensió oral, comprensió escrita i gramàtica) i obtenir una puntuació mínima del 65% de mitjana de tots els exercicis.

Tercer, cinquè i C1
En aquests cursos, la funció primordial de l’avaluació al llarg de l’any serà la de donar informació tant al professorat com a l’alumnat sobre l’assoliment de les capacitats que també s’avaluaran a les proves de certificació. Pel que fa a l’alumnat oficial, i en el cas que la puntuació obtinguda en les proves de certificació sigui lleugerament inferior al 65%, el professorat podrà considerar apte un alumne o una alumna si la informació recollida sistemàticament al llarg del curs ho indica clarament, d’acord amb els límits que s’estableixin en les sessions d’unificació de criteris d’avaluació, comunes per a totes les EOI. El seguiment sistemàtic del progrés de l’alumnat es farà al llarg del curs a través de proves formals i informals i activitats dins i fora de l’aula.

Convocatòries

L’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l’idioma corresponent. Si la qualificació final és de NO APTE, NO PRESENTAT o NO QUALIFICAT (quan no s’ha presentat a alguna de les parts de l’examen) perd una convocatòria.

Les convocatòries d’incidències pels exàmens de certificat són convocatòries d’examen final de caràcter excepcional per a casos de força major, que s’hauran de justificar documentalment per a la seva acceptació per part de l’equip directiu de l’EOI.

Reclamacions
Si les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs no es resolen amb el professorat corresponent, es traslladaran al departament afectat.
Les reclamacions respecte a les qualificacions finals del mes de juny es resoldran d’acord amb el procediment previst en l’article 14 de l’Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009).

 

Renúncies, devolució de taxes i trasllat d’expedient


L’alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l’EOI la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el 5 d’octubre per les renúncies amb devolució de taxes i el 30 de novembre per les renúncies posteriors. Aquestes últimes no suposaran el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa. Si un alumne o alumna oficial abandona el curs amb posterioritat al termini de renúncia establert, aquest curs es computarà a efectes de repetició, i l’alumne o alumna tindrà a tots els efectes la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma. El curs al qual s’ha renunciat computarà a efectes de repetició.

Les renúncies considerades en els apartats anteriors es faran constar a l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna. El model d’instància es podrà recollir a secretaria, o imprimir des de la pàgina web de l’EOI, a partir de la segona setmana d’octubre, i el termini per lliurar la sol·licitud serà l’últim dia lectiu del mes de novembre.

Si es vol demanar reserva de plaça per al curs següent, caldrà especificar-ho així a la instància i justificar la petició documentalment. La renúncia amb reserva de plaça no es podrà demanar més de dues vegades per idioma, al llarg de la trajectòria acadèmica de l’alumnat. La reserva de plaça serà en tot cas per l’any acadèmic posterior a aquell durant el qual s’ha renunciat i sempre pel mateix curs al qual els alumnes es trobaven matriculats.

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne o alumna demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà l’últim dia lectiu del mes de febrer.

La sol·licitud de trasllat de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne o alumna. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els o les sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats.

L’alumnat que es matriculi el mes de juliol no podrà preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola el 15 i 16 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb l’alumnat, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 22 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

 

Per més informació, consulteu aquest document NOFC-19