Taxes i pagament

Taxes i preus públics cursos oficials

Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació (DOGC núm. 8230, de 22.9.2020 ) http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Ordre EDU/80/2020, d’11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació (DOGC núm. 8155, de 16.6.2020).

Llei 5/2020, del 29 d’abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020).

Llei 4/2020, del 29 d’abril de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020).

MATRÍCULA Cursos: B1, B1.1, B1.2, B2.1 i B2.2 (taxes)
Cursos: A1, A2 i C1 (preus públics)
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1a Matrícula 286,00 € 143,00 € 275,00€ 137,50 €
*Material 30, 00 € 15,00 € 30,00€ 15,00€
Total 316, 00€ 158, 00€ 305,00€ 152,50€
2a Matrícula (repetició) 371,80 € 185,90 € 357,50€ 178,75 €
*Material 39,00 € 19,50 € 39,00 € 19,50 €
Total 410,80 € 205, 40€ 396,50 € 198,25 €
3a Matrícula (2a repetició) 514,80 € 257,40 € 495,00€ 247,50 €
*Material 54,00 € 27,00 € 54,00 € 27,00 €
Total 568,80 € 284,40 € 549,00 € 274,50 €
Bonificacions o exempcions de taxes. Cliqueu aquí >> Bonificacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >>
Per a tots el nivells a part de l’import de matrícula *30€ per accés a la plataforma i materials didàctics (preu públic)

NOVETAT: El pagament dels 30€ per accés a la plataforma i materials didàctics és obligatori i està subjecte a bonificacions i/o exempcions dels preus públics. (Ordre EDU/114/2021), per tant qui gaudeixi de bonificacions podrà pagar només una part de l’import o res.

 

  En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les  bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

▪   membres de família nombrosa de categoria general i

▪   membres de famílies monoparentals

Exempció del 100% del pagament per a:

▪   membres de família nombrosa de categoria especial

▪   víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles)

▪   persones amb discapacitat igual o superior al 33% i

▪   infants o adolescents en acolliment familiar

 

 

✔      Consulta les exempcions addicionals al pagament de les taxes (cursos B1, B2.1 i B2.2)

 

 

✔      Consulta les bonificacions i exempcions addicionals al pagament dels preus públics (cursos A1, A2, C1, C2.1 i C2.2)

 

▪     Alumnes que tinguin concedida una beca per a estudis d’idiomes

 

A l’efecte de formalització de la matrícula oficial, l’alumnat ha d’abonar la taxa si encara no té concedida la beca. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import de la taxa mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts.

 

▪    Alumnes que tinguin concedida una beca o ajut a l’estudi en aquests mateixos ensenyaments

A l’efecte de formalització de la matrícula, si l’alumnat no té concedida encara la beca, ha d’abonar l’import del preu públic corresponent. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució per import del 50% del preu públic pagat.

 

▪    Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d’idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en la segona llengua que es matriculin.

 

▪    Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes, que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2), que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula de la nova llengua.

 

 

Taxes i preus públics per a la inscripció a les proves lliures d’idiomes

 

Matrícula i drets d’examen del Certificat de nivell intermedi B1 per a alumnes lliures: 75,35 €
Matrícula i drets d’examen del Certificat de nivell intermedi B2 per a alumnes lliures: 92,85 €
Matrícula i drets d’examen del Certificat de nivell avançat C1 per a alumnes lliures: 100,00 €
 


Consulta les bonificacions i exempcions

Taxes per a l’expedició de títols acadèmics i professionals

Certificat de nivell intermedi B2: 74,95 €
Certificat de nivell avançat C1: 74,95 €