Taxes i pagament

La Llei 4/2017, de 28 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm.7340 de 30.03.2017) i la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340 de 30.3.2017) estableixen les modificacions en les taxes i els preus públics per al curs 2019-2020.

PREUS PÚBLICS (1R, 2N I C1) PER AL CURS 2019-2020 EOI BARCELONA III – SANT GERVASI
Tipus de preu públic 1a matrícula 2a matrícula (repetidors)
(aplicable a no aptes, no qualificats i no presentats)
3a matrícula (convocatòria addicional)
(aplicable a no aptes, no qualificats i no presentats)
Matrícula oficial ordinària 275,00€ + 30€* = 305€ 357,50€ + 30€* = 387,50€ 495,00€ + 30€* = 525€
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 137,50€ + 30€* = 167,50€ 178,75€ + 30€* = 208,75€ 247,50€ + 30€* = 277,50€
* L’import de l’aportació de l’alumnat és de 30 € i és el mateix a totes les EOI de Catalunya. Aquesta aportació és aprovada pel Consell Escolar del centre i dóna dret a qui la paga a rebre material i fotocòpies per complementar el llibre de text i a gaudir del servei de préstec de la biblioteca, així com a assistir a les activitats culturals promogudes pel centre.
TAXES (3R, 4T I 5È) PER AL CURS 2019-2020 EOI BARCELONA III – SANT GERVASI
Tipus de taxa 1a matrícula 2a matrícula (repetidors)
(aplicable a no aptes, no qualificats i no presentats)
3a matrícula (convocatòria addicional)
(aplicable a no aptes, no qualificats i no presentats)
Matrícula oficial ordinària 286,00€ + 30€* = 316€ 371,80€ + 30€* = 401,80€ 514,00€ + 30€* = 544€
Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 143€ + 30€* = 173€ 185,90€ + 30€* = 215,90€ 257,00€ + 30€* = 287,00€
* L’import de l’aportació de l’alumnat és de 30 € i és el mateix a totes les EOI de Catalunya. Aquesta aportació és aprovada pel Consell Escolar del centre i dóna dret a qui la paga a rebre material i fotocòpies per complementar el llibre de text i a gaudir del servei de préstec de la biblioteca, així com a assistir a les activitats culturals promogudes pel centre.
EXEMPCIONS DEL 100%
1a matrícula 2a matrícula (repetidors)
(aplicable a no aptes, no qualificats i no presentats)
3a matrícula (convocatòria addicional)
(aplicable a no aptes, no qualificats i no presentats)
Carnet de família nombrosa de categoria especial Gratuïta + 30€*
Certificat de discapacitat igual o superior al 33% Gratuïta + 30€*
Persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills i filles Gratuïta + 30€*
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat Gratuïta + 30€*
Membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció Gratuïta + 30€*
Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinàri de batxillerat (primera matrícula) Gratuïta + 30€*
Persones víctimes de violència de gènere Gratuïta + 30€*
Persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat Gratuïta + 30€*
* L’import de l’aportació de l’alumnat és de 30 € i és el mateix a totes les EOI de Catalunya. Aquesta aportació és aprovada pel Consell Escolar del centre i dóna dret a qui la paga a rebre material i fotocòpies per complementar el llibre de text i a gaudir del servei de préstec de la biblioteca, així com a assistir a les activitats culturals promogudes pel centre.
TAXES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS DOCENTS DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
Ordinària Família nombrosa categoria general i família monoparental categoria general i especial
(taxa de bonificació del 50%)
Família nombrosa categoria especial i acreditació discapacitat igual o superior al 33%
Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi B1 per a alumnes lliures 75,35€ 37,67€ Matrícula gratuïta
Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell Intermedi B2 per a alumnes lliures 92,85€ 46,42,62€ Matrícula gratuïta
Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell C1 per alumnes lliures 100€ 50€ Matrícula gratuïta

D’acord amb la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, art.44 punt 1.

TAXA PER EXPEDICIÓ DE TÍTOL DE NIVELL INTERMEDI B2 I DE NIVELL C1
TAXA PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS I PROFESSIONALS Taxa Ordinària Família Nombrosa categoria general Família Nombrosa categoria especial
Certificat de títol de nivell Intermedi B2 i de nivell C1 74,95€ 37,47€ 0,00€
Reexpedició (expedició de duplicats) 16,55€ 16,55€ 16,55€
No hi ha reducció del 50% en els duplicats

IMPORTANT: En cas de no fer el pagament dins el termini establert en el moment de la matrícula, la cancel·lació serà automàtica i no podrà fer-se cap reclamació, només podrà accedir-se a una nova matrícula al final del procés sempre que quedin places vacants.