Expedició de títols

Expedició de títols certificat de nivell bàsic, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1

Recollida de certificats: Nivell bàsic i nivell intermedi B1

Els certificats de nivell bàsic i nivell intermedi B1 es poden recollir directament al departament d’alumnat. No és necessari fer cap petició anticipada. Els certificats de l’alumnat Apte/a en el curs 2019-2020 estaran disponibles a partir del mes d’octubre.

Sol·licitud de certificats: Nivell intermedi B2 i nivell avançat C1

Els certificats de nivell intermedi B2 i de nivell C1 són expedits pel Departament d’Ensenyament a instància de la persona interessada. La sol·licitud del títol s’haurà de FORMALITZAR A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DEL CENTRE ON US HEU EXAMINAT.

Es podrà sol·licitar l’expedició dels títols de certificat de nivell intermedi B2 i de nivell C1 dels alumnes oficials i lliures a partir del 13 d’octubre de 2020, previ pagament de les taxes corresponents. Consulteu aquí. Caldrà presentar el DNI i, si escau, l’original i una fotocòpia de la documentació que justifica la reducció o exempció en l’import de la taxa. El centre us lliurarà un DOCUMENT DE PAGAMENT, a formalitzar a qualsevol oficina de LA CAIXA (SERVICAIXA), i un RESGUARD DE TÍTOL.

El resguard de títol té els mateixos efectes legals que el certificat mentre aquest es tramita.

Temps aproximat de tramitació: de 16 a 20 mesos. L’escola us avisarà per correu electrònic quan el certificat oficial estigui disponible.

Per a qualsevol informació ens podeu escriure aquí