Expedició de títols

Expedició del Certificat de nivell bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1

Recollida de certificats: Nivell bàsic A2 i Nivell intermedi B1

Els Certificats de nivell bàsic A2 i nivell intermedi B1 es poden recollir directament al Departament d’alumnat. No és necessari fer cap petició anticipada. Els certificats de l’alumnat Apte/a en el curs 2020-2021 estaran disponibles a partir de la data de publicació oficial de notes en l’horari d’atenció del Departament d’alumnat (de dilluns a dijous de 16 a 19h).

Sol·licitud de certificats: Nivell intermedi B2 i Nivell avançat C1

Tramitació a partir del 13 d’octubre de 2021 en l’horari d’atenció del Departament d’alumnat, de dilluns a dijous de 16 a 19h.

Els Certificats de nivell intermedi B2 i de nivell avançat C1 són expedits pel Departament d’Educació a instància de la persona interessada. La sol·licitud del títol s’haurà de formalitzar a través de la secretaria del centre on us heu examinat.

Es podrà sol·licitar l’expedició dels Certificats de nivell intermedi B2 i de nivell avançat C1 (alumnes oficials i lliures) a partir del 13 d’octubre de 2021, previ pagament de les taxes corresponents (podeu consultar-les aquí). Caldrà presentar el DNI i, si escau, l’original i una fotocòpia de la documentació que justifica la reducció o exempció en l’import de la taxa. El centre us lliurarà un document de pagament, a formalitzar a qualsevol oficina de La Caixa (ServiCaixa) i també un resguard del certificat oficial.

El resguard del certificat té els mateixos efectes legals que el document oficial mentre es tramita.

Temps aproximat de tramitació: de 16 a 20 mesos. L’escola us avisarà per correu electrònic quan el certificat oficial estigui disponible.

Per a qualsevol informació relativa a l’expedició de certificats ens podeu escriure a: administracio@eoisg.cat