Preguntes freqüents

Oferta educativa

FORMACIÓ
Oficials Presencial Anual. Oferta a totes les EOI de Catalunya
Quadrimestral. (EOIBD i EOI Vall d’Hebron)
Semipresencial EOIBD, EOI Vall d’Hebron i EOI La Pau
On-line Institut Obert de Catalunya Fins al nivell Intermedi B2
No oficials Monogràfics. Cursos especialitzats d’alemany i anglès quatrimestrals adreçats a persones que ja compten amb un nivell mig-alt.
CERTIFICACIÓ PER CANDIDATS LLIURES
Convocatòria extraordinària Nivells intermedi B1 i B2 i Nivell avançat C1 d’anglès. Inscripció al novembre i proves al febrer.
Convocatòria ordinària Nivells intermedi B1 i B2 i Nivell avançat C1 de llengües estrangeres. Inscripció al febrer/març i proves al juny.

Més informació

Accés als estudis

A quina edat puc començar a estudiar a l’EOI?

L’edat mínima per estudiar a les EOI és la següent:

Per a qualsevol de les tres llengües que ofereix l’escola (alemany, anglès i francès), cal haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula).

Per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, cal haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula).

Què necessito per accedir als estudis de les EOI?

Cal tenir l’edat indicada i fer la preinscripció en els períodes indicats:

Entre finals d’agost i principis de setembre (informació al juliol a les Escoles Oficials d’Idiomes).

Si un any no em matriculo, perdo la prioritat de matrícula i la garantia de plaça com a antic alumne?

Només l’alumnat de l’any acadèmic immediatament anterior té prioritat de matrícula i plaça garantida. La persona que està un any acadèmic, o més, sense matricular-se haurà de seguir el sistema d’accés dels candidats nous.

Assistència

És obligatori venir a classe?

L’assistència es considera absolutament necessària per al bon aprofitament individual i de grup i per a una adequada avaluació de l’alumne. L’alumnat té el deure d’assistir regularment a classe. Una assistència superior al 65% és imprescindible per poder ser avaluat de forma contínua.

És especialment important assistir a classe el primer dia, ja que és quan s’informa de tots els aspectes administratius i del sistema d’avaluació del curs. Si no podeu assistir-hi per alguna raó, poseu-vos en contacte amb el vostre professor.

En qualsevol cas, per poder assolir els objectius d’un curs de l’EOI, a més de l’assistència regular a les classes, cal una dedicació suplementària fora de l’aula per a l’estudi de la llengua (deures, estudi…) i pel desenvolupament de la competència en les diferents habilitats (activitats de comprensió oral i lectora, grups de conversa…). Aquesta dedicació ha de ser regular al llarg de tot l’any acadèmic, però pot tenir puntes especials de feina en alguns moments (tutories, proves parcials, proves finals…).

Què he de fer si no puc venir algun dia a classe?

Majors de 18 anys: és aconsellable informar-ne el professor o professora prèviament (no és necessari justificar l’absència).

Menors de 18 anys: cal aportar un justificant dels pares o tutors legals el dia de la reincorporació a classe.

Si un cop començat el curs em sorgeix algun impediment que em priva de continuar assistint a classe, què he de fer?

Si, per alguna raó, un alumne no pot assistir a classe durant un temps o definitivament, cal que ho faci saber al professor al més aviat possible ja que podria ser aconsellable demanar una renúncia. Aquest procediment beneficia tant l’interessat, que d’aquesta manera no exhaureix una de les possibilitats de repetició (consulteu la informació sobre Repetició a l’apartat Guia de l’alumnat del web), com possibles aspirants a canvis d’horaris o a trasllats, que podrien ocupar la plaça vacant (consulteu la informació sobre Renúncies a l’apartat Guia de l’alumnat del web).

Puc assistir a classe com a oient, sense estar matriculat?

No existeix aquesta modalitat.

Hi ha alguna modalitat d’aprenentatge no presencial?

Existeixen les següents possibilitats:

Avaluació

Com s’avalua l’alumnat?

Cal que consulteu amb el professorat per saber exactament com es fa l’avaluació de l’alumnat al departament de la llengua que estudieu. De tota manera, aquest és el marc general sobre l’avaluació a l’EOISG:

“L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada per tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen” (Resolució per la qual es donen instruccions per a l’organització i el funcionament de les EOI de Catalunya, Departament d’Educació).

L’avaluació contínua s’aplica a tots els cursos i es dóna una importància cabdal a l’intercanvi continu d’informació sobre el procés d’aprenentatge entre professorat i alumnat, ja que aquest aspecte es considera una eina de formació imprescindible.

Què he de fer si no puc venir algun dia a un examen?

Si es tracta d’un examen al llarg del curs, cal posar-se en contacte amb el professor o professora per establir, si ell o ella ho creu convenient, la manera de recuperar-lo. No és un dret de l’alumnat poder fer l’examen un altre dia.

Si es tracta d’una prova final, cal presentar una instància al cap d’estudis i justificar documentalment que es tracta d’una incidència per qüestions laborals ineludibles, qüestions de salut o exàmens oficials la data dels quals no es pot canviar. Un cop presentada la instància, es donarà resposta al sol·licitant i, si és favorable, es podrà fer la prova en una data especial per a incidències de la qual s’informarà puntualment

Quants anys em guarden les notes?

Els cursos aprovats no tenen caducitat.

Carnet d’alumne/a

Hi ha un carnet d’estudiants?

Un cop matriculat, si l’alumne/a ho vol, pot descarregar-se el carnet de l’EOI Barcelona III-Sant Gervasi des del web de l’EOI Barcelona III-sant Gervasi i demanar que li segellin a consergeria. Aquest carnet dóna dret al servei de préstec de la biblioteca de l’escola i pot ser útil per obtenir reduccions en altres institucions culturals, però cal consultar la institució en qüestió.

Certificats

Què necessito per presentar-me a un certificat per lliure?

Acreditar la superació del segon curs de l’ESO o nivell equivalent.

Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.

No ser alumne/a oficial del mateix idioma. Si es detecta una matrícula lliure d’un alumne/a oficial es produeix la baixa d’ofici en el règim oficial d’aquell idioma.

El Certificat de nivell intermedi B2 de l’EOI m’acredita per fer classes de la llengua corresponent?

El certificat acredita un nivell B2 del Marc europeu comú de referència (que té 6 nivells: A1, A2, B1, B2, C1 i C2) i no és un nivell de competència suficient per impartir classes de la llengua.

Consulteu aquest enllaç al web de la Generalitat de Catalunya per conèixer els requisits per accedir a la borsa de treball de personal docent de centres públics o concertats.

Un cop obtingut del Certificat de nivell intermedi B2, com puc continuar estudiant la llengua per obtenir un nivell superior?

Els idiomes d’alemany i anglès ofereixen cursos de C1.

Paral·lelament hi ha una oferta complementària de cursos monogràfics d’alemany, anglès i francès durant els dos quatrimestres del curs.

Prepara l’EOI Barcelona III-Sant Gervasi per a alguns exàmens d’altres institucions o organismes (com el Zertifikat Deutsch, First Certificate, Proficiency, etc.)?

No es prepara específicament per a aquests títols, tot i que hi ha punts coincidents entre els programes per a aquestes titulacions i els certificats propis de les EOI. Per exemple, el FCE ( First Certificate) correspon al Certificat de Nivell Intermedi B2 que s’obté a les EOIs, equivalent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Des de quan puc sol·licitar l’expedició del títol?

Si has superat el nivell A2 a partir del juny del 2008 podràs obtenir el Certificat de Nivell Bàsic. No s’expedirà cap Certificat de Nivell Bàsic per a les persones que hagin superat el nivell A2 en anys acadèmics anteriors.

Si sou alumne/a de B1 (o candidat/a lliure) i heu superat les proves de Certificat de Nivell Intermedi B1 a partir del juny del 2008, no cal presentar una sol·licitud expressa, perquè el certificat s’expedeix d’ofici a l’alumnat apte un cop obtinguda la nota.

Si sou alumne/a de B2 o de C1 (o candidat/a lliure) i supereu el Certificat de Nivell Intermedi B2 o de Nivell Avançat C1, podreu obtenir el certificat realitzant els tràmits corresponents i abonant les taxes establertes. El termini de lliurament és d’uns dos anys, però es pot obtenir un resguard amb els mateixos efectes legals que el títol i que és vàlid per a convocatòries d’oposicions, etc.

Crèdits a la universitat

Quin certificat d’idioma estranger necessito per a la universitat?

Depèn de la universitat. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar aquesta informació.

Els cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes donen crèdits de lliure elecció reconeguts per les universitats?

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos regulars (130 hores), d’estiu (80 hores) i monogràfics (durada variable) de l’EOI. Cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de cada facultat.

Quants crèdits convaliden els cursos d’estiu, monogràfics, de formació per al professorat i/o regulars?

Depèn del curs i de la universitat. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació. S’ha de presentar el certificat rebut en acabar el curs corresponent.

Cursos d’estiu

Un curs d’estiu em dóna dret a plaça per a un curs regular?

No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne/a vol continuar els seus estudis a l’hivern, ha de fer la preinscripció.

Si sóc alumne/a oficial, he de passar el test de nivell del curs d’estiu?

No, si sou o heu estat alumne/a durant el mateix curs acadèmic.

Quants crèdits universitaris convaliden els cursos d’estiu?

Depèn. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació.

Un curs d’estiu em dóna dret a matricular-me com a alumne/a oficial al nivell següent?

No. La durada d’un curs d’estiu és inferior a la d’un curs reglat, però, si heu aprovat un curs d’estiu, esteu exempt de fer el test de nivell dels cursos regulars i podeu preinscriure-us directament al mateix nivell que heu cursat durant el curs d’estiu o al curs següent si heu fet el nivell B d’un determinat curs.

Puc fer un curs d’estiu al setembre?

No.

Si vaig fer el test classificatori al setembre però després no vaig aconseguir plaça, em serveix per acreditar el meu nivell a cursos d’estiu?

No. Dins de cadascun dels cinc nivells de cursos d’estiu, pot haver-hi subnivells (bàsic, intermedi i avançat) per tal d’adaptar els continguts als coneixements de l’alumnat de cada grup. Fer un test de nivell és, per tant, un avantatge per a l’alumnat, perquè així es pot determinar el subnivell amb més exactitud.

Cursos monogràfics

Si vaig fer el test classificatori al setembre, però després no vaig aconseguir plaça, em serveix per acreditar el meu nivell a cursos monogràfics?

Sí.

Quants crèdits convaliden els cursos monogràfics?

Depèn de les diferents universitats i del tipus i durada del curs. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació. S’ha de presentar el certificat rebut en acabar el curs monogràfic.

Puc matricular-me a un curs monogràfic si no sóc alumne/a oficial de l’EOI Barcelona III-Sant Gervasi o d’una altra EOI?

Sí.

Discapacitats

Què he de fer si tinc una discapacitat o trastorn per al qual necessito una adaptació de les classes o dels exàmens?

Les EOI no disposen de personal especialista per a persones amb discapacitat però el professorat s’adapta a les necessitats específiques de l’alumnat amb l’ajuda i assessorament, si escau, d’organitzacions dedicades a aquest propòsit com l’ONCE. Si la persona necessita una adaptació curricular durant el curs és convenient posar-se en contacte de seguida amb la secretaria del centre, un cop feta la matrícula, per tal que el professorat n’estigui informat i pugui realitzar les adaptacions necessàries

Si es tracta d’una adaptació de la prova final, cal presentar una instància amb temps suficient al cap d’estudis i justificar documentalment el tipus de trastorn o discapacitat de què es tracta i especificar els recursos addicionals o les adaptacions que es necessiten. Un cop presentada la instància, es donarà resposta especificant quin tipus d’adaptació s’ha resolt aplicar.

Hi ha places reservades per a persones amb discapacitat?

No, les EOI no disposem de places reservades per a persones amb discapacitat.

Hi ha reduccions del preu de matrícula per a persones amb discapacitat?

Sí, actualment la taxa per a persones amb una discapacitat igual o superior a 33% és gratuïta, tot i que la persona que es matriculi amb aquesta condició haurà d’abonar la quota complementària de 30€. Consulteu-les aquí.

Equivalències

Quines equivalències tenen els cursos de l’EOI Barcelona III-Sant Gervasi amb els d’altres institucions com el Goethe Institut, l’ Institut Britànic, etc?

No hi ha equivalències oficials dels nivells de les EOI amb els d’altres institucions, però sí que hi ha correspondència de nivells amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència.

Els posseïdors d’alguns certificats d’idiomes de certes institucions poden accedir directament a determinats cursos sense fer el test. Consulteu les taules d’exempcions en la convocatòria anual de preinscripció i matrícula del Departament d’Educació.

Horaris

Per què no hi ha horaris de tots els idiomes en totes les franges horàries?

Els horaris es confeccionen segons la demanda i la plantilla de professorat de què està dotat el centre i tenint en compte també la capacitat física de l’escola.

Un cop he entrat a l’EOI sempre tindré plaça en l’horari que vull?

Totes les persones matriculades en un curs tenen garantida plaça per al curs que ve, però no horari. Tenen prioritat de matrícula les persones que han obtingut un apte i volen continuar en un horari igual o semblant.

Quan duren les classes?

Les classes són de 2 hores i 15 minuts.

Preus

Hi ha descomptes per aturats i/o jubilats?

No. L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona III- Sant Gervasi és un centre públic d’ensenyament i les seves taxes són fixades pel Departament d’Educació. Els cursos tenen un cost real molt superior al que paguen els alumnes, és per això que és molt important aprofitar el curs si s’obté una plaça a les EOI.

Hi ha alguna reducció per algun concepte?

Sí, per a famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat i víctimes del terrorisme. Consulteu-les aquí.

El pagament de la matrícula es fa d’un sol cop?

Sí. En el cas del nou alumnat es fa el mes de setembre i els antics alumnes ho fan durant el mes de juliol. El pagament s’efectua per Servicaixa (caixer automàtic) o amb targeta a través de la plataforma de matrícula oficial.

El termini de pagament serà fins les 24 hores del dia següent de la matrícula.

Es pot fer el pagament amb qualsevol targeta.

Heu de fer dos ingressos (passar els dos codis de barres que trobareu a l’imprès).

Nou preu públic de 30€ (antiga aportació complementària)

Què és  i a què es destina aquest import?

Es tracta del preu públic de 30,00€, gràcies al qual l’EOI Barcelona III-Sant Gervasi pot oferir una sèrie de serveis als seus usuaris alhora que li permet dotar-se de materials sempre actuals i d’última generació. La millora dels nostres serveis depèn de tu.

Quins beneficis comporta?

  • Servei de biblioteca: Préstec de revistes, llibres de lectura, llibres de consulta, llibres d’exercicis, CDs de llibres, DVDs de pel·lícules, de sèries, etc. L’ampliació d’aquest fons depèn d’aquesta aportació
  • Activitats culturals a l’escola: Celebracions de caràcter extraescolar que impliquen la totalitat de l’alumnat.
  • Activitats culturals dels departaments: Contractació d’activitats culturals, com teatre, cantants, conferenciants, tallers, intercanvis lingüístics amb alumnes estrangers, etc.
  • Adquisició de material i fotocòpies.
  • Totes les aules estan dotades de materials que permeten al professor la utilització de qualsevol tipus de suport per organitzar les seves classes: pissarres i projectors digitals, ordinador, etc.
  • Manteniment i renovació dels ordinadors de l’aula d’informàtica i de la biblioteca.

Repetició de curs

Quantes vegades puc repetir un curs?

Dins de cada nivell (Bàsic, Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1), us podeu matricular com a alumne/a oficial presencial un màxim de vegades equivalents al doble dels cursos regulats per al corresponent nivell de l’idioma.

L’alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades. En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (Bàsic, Intermedi i Avançat) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

També podeu fer una 3a matrícula si heu renunciat a un dels dos cursos d’un nivell. Només podreu sol·licitar la renúncia una vegada per nivell.

Treballar a l’EOI Barcelona III-Sant Gervasi

Com puc accedir a un lloc de treball a l’EOI Barcelona III-Sant Gervasi ?

Per treballar com a professor/a interí/na o substitut/a en una Escola Oficial d’Idiomes de Catalunya us heu d’inscriure a la borsa de treball per prestar serveis de caràcter temporal com a personal docent interí que obre periòdicament el Consorci d’Educació, Plaça Urquinaona, 6 (cantonada Roger de Llúria) 08010 Barcelona (telèfon 935 511 000).

Per treballar com a professor de cursos especials, cal que presenteu el CV i en el cas dels monogràfics una programació del curs proposat.