Pla d’obertura curs 21-22 i mesures de prevenció de la COVID a l’EOISG

PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’EOI BARCELONA-SANT GERVASI CURS 2021-2022

 Versió 20-09-21

 Les recomanacions incloses en aquest document estan en contínua revisió i seran modificades si la situació epidemiològica així ho requerís. 

PLA D’ORGANITZACIÓ PER AL CURS ESCOLAR 2021-2022

 1. Introducció

 Seguint les instruccions del Departament d’Educació, l’equip directiu hem elaborat, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (mesures de prevenció i higiene, espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges horàries, …). 

Aquest pla definitiu va ser aprovat pel Consell Escolar del centre el dia 21 de setembre per unanimitat i amb el vistiplau i la confiança en l’equip directiu de l’escola per tal d’introduir els canvis al llarg del curs acadèmic segons les instruccions rebudes per les autoritats sanitàries i educatives. L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de la comunitat educativa fan que l’inici de classes els dies 27 i 28 de setembre es produeixi amb la màxima normalitat possible. Malgrat això, la situació sanitària fa necessària l’aplicació constant d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i també del sistema educatiu. Cal que alumnat, famílies de l’alumnat menor d’edat, professorat i la resta del personal de la nostra escola s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. Cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció. Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al nostre centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots a una educació de qualitat. El present Pla contempla tant les mesures d’organització pedagògica (en una situació com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre), de grups d’alumnes, professionals i espais, organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides, així com l’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 i el pla de ventilació, neteja i desinfecció. El context actual ens obliga a presentar una sèrie de fórmules organitzatives: Nomenar un responsable de distribució de material sanitari: En el nostre cas será la responsable de Prevenció de Riscos Laborals, la professora de francès Agnès Aubertot. La responsable de la coordinació i la gestió dels possibles casos d’infecció per COVID-19 al nostre centre és la directora, la Sra. Claudia Back. 

 1. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19.

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Tot l’alumnat del centre haurà de signar una declaració responsable on es compromet que seguirà les normes de l’escola i que comunicarà a la direcció del centre un canvi en el seu estat de salut amb relació a una possible infecció per coronavirus. 

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

 1. Se l’ha de portar a la sala de personal i aïllar-la. 
 2. Ha de portar mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat símptomes com la persona que quedi al seu càrrec).
 3.  En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 
 4. El centre ha de contactar amb el Consorci d’Educació de Barcelona per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. La persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

Tornada al centre educatiu

Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, la persona es pot reincorporar un cop hagi remès la simptomatologia.

En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona no hagi requerit ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l’atenció primària, i que se li hagi indicat aïllament domiciliari, l’aïllament s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que van començar els símptomes i fins que hagin transcorregut com a mínim 72 hores des de la desaparició dels símptomes.

No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al centre educatiu.

 1. Mesures generals de prevenció de contagi a l’EOISG 

A cada aula hi haurà un pòster amb les indicacions d’higiene i de dur mascareta en tot moment. La ventil.lació a les aules serà natural mitjançant l’obertura de finestres aula-passadís quan el soroll ho permeti i, en tot cas, sempre abans i després de cada activitat. Si el clima fos asfixiant, es permetrà engegar climatitzadors amb el flux al mínim. Es tindrà en compte l’obertura de les finestres dels lavabos per afavorir la ventilació. 

A l’entrada de l’escola es trobarà un punt d’accés. El punt d’accés al centre actuarà: 

 • com a espai d’higiene tot utilitzant el dispensador de gel hidroalcohòlic, 

Es recorda a la comunitat educativa que les principals mesures de prevenció són: 

 • La higiene freqüent de mans amb rentat de 40 segons amb aigua i sabó i gel hidroalcohòlic durant 20 segons.
 • No tocar-se el nas, els ulls ni la boca amb les mans, ja que facilita la transmissió del virus.
 • En cas de tossir o esternudar, tapar la boca i el nas amb el colze doblegat.
 • Utilitzar mocadors d’ús sol ús.
 • Utilitzar sempre la mascareta higiènica amb compliment de la norma UNE.

Al monitor del hall, a les aules, als passadissos, als lavabos, als punts d’atenció, a l’ascensor i, per extensió en els punts sensibles, situarem cartells o infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció. Les primeres setmanes seguirem amb poc mobiliari al vestíbul (tradicionalment emprat com a punt de trobada, d’espera, inclús d’estudi) per tal de reduir la presència en els espais comuns. Particularment, a la Consergeria i la Secretaria d’Alumnat s’han habilitat les mesures adients per garantir una atenció segura a totes les persones (ja sigui mitjançant taules barrera, i/o pantalles de metacril.lat).

Pautes generals de neteja i desinfecció. 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels mateixos protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.

 • La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.
 • No és necessària la desinfecció d’espais dins l’horari lectiu tot i que es valora la importància d’incloure-la dins l’aprenentatge pedagògic d’ordre i neteja d’espais.
 • Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions d’higiene.
 • Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, pot donar l’ocasió que utilitzarem espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure

No obstant això, el nostre proveïdor de neteja implementa els serveis extraordinaris de desinfecció tot reforçant hall, lavabos i superfícies de treball. 

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides de l’escola establirà un punt d’accés propi al Hall del centre on es podran consultar les normes i recomanacions per l’ús dels espais i una graella horària de les activitats programades amb l’hora establerta d’accés. 

L’accés des del pati estarà regulat per una única porta d’entrada i una altra de sortida, per a cadascuna de les escoles que ocupem l’edifici. Tot el flux de persones que entren/pugen utilitzaran l’escala metàl.lica verda (Vallirana). El flux de sortida/baixada es conduirà cap a l’escala de marbre situada a la dreta (Guillem Tell). De tal manera que reduirem quasi per complet el creuament de grups. Addicionalment es farà un ús individual de l’ascensor per aquells usuaris que el fan anar. En tots els passadissos on l’amplada ho permeti, es marcarà una divisòria a terra (amb cinta adhesiva) pels dos sentits de la marxa. Per fer-ho possible i desincentivar la conformació de grups els bancs d’espera dels passadissos es treuen. 

 1. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

 Quan hi ha canvi de professor/a o grup d’alumnes a l’aula es preveu, tal com hem indicat anteriorment un procés d’airejar  l’aula. Tal com hem indicat els horaris d’entrades i sortides seran esglaonats per tal d’evitar aglomeracions als passadissos. La meitat dels grups de la franja horària tarda entraran a les 16:15h i sortiran a les 18:15h i l’altra meitat entra a les 16:30h i surt a les 18:30h. La meitat dels grups de la franja horària vespre entraran a les 18:45h i sortiran a les 20:45h i l’altra meitat entra a les 19:00h i surt a les 21:00h. 

BIBLIOTECA 

∙ Per fer ús de la biblioteca l’alumnat haurà de dur sempre la mascareta correctament col·locada i fer servir el gel hidroalcohòlic que es trobarà a l’entrada de la biblioteca. 

 • L’aforament màxim serà de 10 persones.
 • L’alumnat podrà fer servir els ordinadors a la biblioteca.

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 

Caldrà respectar totes les mesures de seguretat sanitària. S’haurà de ventilar l’espai 10’ cada 2 hores.   Als departaments hi haurà mascaretes higièniques per si cal donar-les a algun alumne per qüestions sobrevingudes. 

AULES 

Es seguiran en tot moment les indicacions que doni el professorat a càrrec del grup. 

S’haurà de ventilar l’espai durant 10’ cada dues hores mínim. No es podran retirar les mascaretes durant l’activitat lectiva ni per circular per la resta del centre. Es podrà sortir de l’aula, al pati del centre, si fos necessari retirar la mascareta durant uns instants. 

 1. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre

A part les mesures d’higiene i de seguretat que hem fixat per a la nostra escola, hem dissenyat diferents escenaris pedagògics en funció de la nostra disponibilitat d’espais i la vulnerabilitat del professorat. Aquest pla pot canviar segons les instruccions sanitàries o del Departament d’Educació. 

Els nostres cursos regulars tindran la següent estructura:

ESCENARI A. Sempre que l’evolució de la pandèmia sigui favorable. El curs començarà amb normalitat i una presencialitat del 100%. Per tal de minimitzar el risc de contagi i complir amb les mesures de seguretat i prevenció abans esmentades, es preveuran marges de temps per tal que es pugui airejar l’aula abans d’entrar el següent grup. Es farà un esglaonament de les entrades i sortides de l’alumnat amb la intenció que no es produeixin aglomeracions als passadissos.  

ESCENARI B En cas d’empitjorament de la pandèmia i sempre seguint les instruccions de les autoritats sanitàries i educatives, per tal de reduir el flux de persones a la nostra escola, adoptarem un model híbrid que consistirà en el següent pla: 50% de sessions presencials i 50% de sessions virtuals asincròniques a la plataforma Moodle. El professor repeteix la sessió presencial dues vegades (una vegada per a cada meitat de grup) i la sessió en línia (asincrònica) és comuna. D’aquesta manera, cada grup d’alumnes (capacitat màxima 30) que superi un maxim de 20 persones inscrites estarà dividit en dues parts. A i B. Cada part del grup A i B assistirà a classes presencials un dia a la setmana. Per tal d’evitar aglomeracions a les entrades i sortides es seguirà el protocol d’accés a les aules especificat anteriorment i s’esglaonaran els horaris. Per exemple: els grups de dilluns i dimecres estan dividits en grup A (dilluns) i grup B (dimecres). El grup A té classe presencial el dilluns i el grup B té classe presencial el dimecres. El dia de la setmana on l’alumnat no assisteix a classe, tindria uns exercicis o tasques a Moodle que consistirien, per exemple, en: -videos explicatius de punts de gramàtica amb exercicis autocorrectius, etc -Comprensions orals -Comprensions escrites -Participació en fòrums de veu o escrits sobre els temes treballats a classe. -Una expressió escrita cada unitat/tema feta a Moodle (tasca en línia) A la nostra escola, l’equip directiu i els departaments didàctics decidiran, en unes reunions específiques programades per al mes de setembre, quina part del contingut curricular de cada idioma, s’impartirà de forma presencial i quina de manera no presencial (telemàtica sincrònica o asincrònica). És a dir, hi haurà flexibilitat curricular. Aquesta decisió es prendrà, en cada cas, d’acord amb les competències del perfil professional del professorat, les característiques dels continguts i els recursos disponibles. En cas que després d’unes setmanes de curs en aquesta modalitat la suma dels alumnes dels grups A+B no superi els 20 alumnes s’adoptarà l’escenari A.

Escenari C. Plantejament en cas de confinament. Les classes continuarien de manera telemàtica. Un dia a la setmana, l’alumnat tindrà com a mínim una hora de videoconferència (ensenyament sincrònic) amb el seu professor/a. La resta de l’ensenyament continuarà de la mateixa manera amb tasques telemàtiques a Moodle. L’acció tutorial i el suport personalitzat a l’alumnat té una gran importància. En un model de formació híbrida, entenem que l’atenció personalitzada de l’alumnat és cabdal. Per tant, és necessari que hi hagi un acompanyament i un suport per a l’alumnat que detectem que no es connecta a Moodle o no segueix el curs escolar amb normalitat. El professorat de l’EOISG programarà i concertarà entrevistes periòdiques amb l’alumnat i, sobretot, amb aquells que mostren més dificultats, té rellevant importància en aquest context d’ensenyament.

Situació d’adaptació de l’activitat lectiva a un cas d’alumnat confinat o aïllat

El professorat comunicarà a l’alumne via moodle o mitjà establert, el contingut i documents utilitzats a les sessions de classe per tal que l’alumnat pugui treballar de manera asíncrona. La resta del grup continuarà l’activitat lectiva habitual.

DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

 1. Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia  per COVID-19 del maig de 2021 del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 2. Gestió de casos de covid-19 als centres educatius, curs 2021-2022, de 3 de setembre de 2021.