Guia de l’alumnat

Descripció del centre

L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona III- Sant Gervasi és un centre públic de règim especial destinat a l’ensenyament de llengües a adults. Depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Organigrama

 • Consell Escolar
 • Direcció
  • Directora: Claudia Back
  • Cap d’estudis: Xavier Pascual
  • Secretària: Cristina Malgrat

Pla d’estudis

La finalitat dels ensenyaments a les EOI és capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general. El professorat lliurarà al començament de l’any acadèmic la relació d’objectius i continguts corresponent al curs al qual estigui matriculat l’alumne.

Nivells

Els ensenyaments a les EOI s’imparteixen, en la majoria dels idiomes, en 6 cursos distribuïts en 4 nivells:

 • Nivell Bàsic (2 cursos)
 • Nivell Intermedi B1 (1 curs)
 • Nivell Intermedi B2 (2 cursos)
 • Nivell Avançat C1 (1 curs)

La durada mínima dels ensenyaments al Nivell Bàsic és de 260 hores; 130 hores per al Nivell Intermedi B1; 260 hores més, per al Nivell Intermedi B2, i 130 per al Nivell Avançat C1.

Distribució horària

Cursos anuals: una mitjana de 5 hores setmanals (en sessions de dues hores i mitja) de finals de setembre a finals de maig.

 • Grups DLX: dilluns i dimecres
 • Grups DMJ: dimarts i dijous

Avaluació

Cal que consulteu amb el professorat per saber exactament com es fa l’avaluació de l’alumnat al departament de la llengua que estudieu. De tota manera, aquest és el marc general sobre l’avaluació a l’EOISG.

L’avaluació contínua s’aplica a tots els cursos i es dóna una importància cabdal a l’intercanvi continu d’informació sobre el procés d’aprenentatge entre professorat i alumnat, ja que aquest aspecte es considera una eina de formació imprescindible.

Als nivells de B1, B2.2 i C1 té lloc la convocatòria unificada de certificats de Nivell Intermedi B1, de Nivell Intermedi B2 i nivell Avançat C1. En aquests cursos l’avaluació contínua té caràcter bàsicament informatiu (tant per a l’alumne com per al professor).

Pel que fa als cursos d’A1, A2 i B2.1 l’avaluació que s’hi aplica és contínua i es durà a terme a partir dels següents criteris, sempre i quan els alumnes hagin assistit a un mínim del 65% de les classes i el professor disposi de suficient informació:

 • Un examen a finals de maig que tindrà un caràcter globalitzador, on s’avaluaran totes les destreses i que comptabilitzarà un 50% de la nota global de l’alumne.
 • Diferents proves fetes al llarg del curs, realitzades amb una periodicitat variable (proves orals, de gramàtica, de comprensió oral i lectora, tests de vocabulari, etc.) on s’avaluaran separadament les diferents destreses.
 • Recollida de materials escrits avaluables en diferents formats: fets a casa, fets a classe. Els alumnes hauran de lliurar un mínim de 9 escrits al llarg del curs (3 per trimestre).
 • Observació i avaluació de la llengua oral a classe aplicant diferents tipus d’activitat: exposicions individuals o en grup, debats, etc.

Els alumnes que no siguin avaluables a partir del model d’avaluació contínua, així com aquells que hi renunciïn explícitament (i per tant també renunciïn a la darrera prova d’aquesta avaluació), podran presentar-se a la Convocatòria Oficial de Juny en la qual es comprovarà a través d’un examen exhaustiu de totes les destreses si l’alumne posseeix el nivell exigit i està en disposició de fer el curs superior.

Al final del curs A2, i seguint els mateixos criteris més amunt exposats, s’obté el Certificat de Nivell Bàsic.

Es donarà a l’alumne informació sobre el nivell assolit en les diferents habilitats i subcompetències.

Assistència

L’assistència es considera absolutament necessària per al bon aprofitament individual i de grup i per a una adequada avaluació de l’alumne. Els alumnes tenen el deure d’assistir regularment a classe. Una assistència superior al 65% és imprescindible per poder ser avaluat de forma contínua.

És especialment important assistir a classe el primer dia, ja que és quan s’informa de tots els aspectes administratius i del sistema d’avaluació del curs. Si no podeu assistir-hi per alguna raó, poseu-vos en contacte amb el vostre professor.

Si, per alguna raó, un alumne no pot assistir a classe durant un temps o definitivament, cal que ho faci saber al professor el més aviat possible ja que podria ser aconsellable demanar una renúncia. Aquest procediment beneficia tant l’interessat, que d’aquesta manera no exhaureix una de les possibilitats de repetició (consulteu la informació sobre repetició), com possibles aspirants a canvis d’horaris o a trasllats, que podrien ocupar la plaça vacant (consulteu la informació sobre renúncies).

En qualsevol cas, per poder assolir els objectius d’un curs de l’EOI, a més de l’assistència regular a les classes, cal una dedicació suplementària fora de l’aula a l’estudi de la llengua (deures, estudi..) i al desenvolupament de la competència en les diferents habilitats (activitats de comprensió oral i lectora, grups de conversa…). Aquesta dedicació ha de ser regular al llarg de tot l’any acadèmic, però pot tenir puntes especials de feina en alguns moments (tutories, proves parcials, proves finals…).

Exàmens de certificat

El Certificat de Nivell Intermedi B1, el Certificat de Nivell Intermedi B2 i el Certificat de Nivell Avançat C1 també es poden obtenir sense ser alumne oficial d’aquest idioma a l’ EOI Barcelona III-Sant Gervasi, com a candidat lliure. Però un alumne oficial d’un idioma no pot matricular-se com a candidat lliure dels certificats d’aquest mateix idioma. La inscripció per a les proves de la convocatòria de febrer es fa al novembre, mentre que la inscripció per a les proves de la convocatòria de juny es fa al febrer/març. Per a més informació podeu consultar el web del Departament d’Educació, que determina el calendari d’inscripció, els centres examinadors i les dates d’examen en una convocatòria anual.

L’alumne lliure serà informat del dia i hora en què ha de realitzar la prova oral el dia de les proves escrites.

Els nivells dels certificats de l’EOI poden comparar-se als dels nivells descrits pel Marc de referència europeu per a l’aprenentatge i l’avaluació de llengües publicat pel Consell d’Europa.

CERTIFICATS
Nivell Bàsic Se situa a la part alta de la franja de l’ A2 (usuari bàsic)
Nivell Intermedi B1 Se situa a la franja del B1 (usuari independent)
Nivell Intermedi B2 Se situa a la franja del B2 (nivell Intermedi B2 de l’usuari independent)
Nivell Avançat C1 Se situa a la franja del C1 (usuari experimentat)

Serveis i equipaments

Biblioteca

Per utilitzar el servei de préstec de la biblioteca , cal formar part de l’alumnat de cursos oficials o monogràfics  de l’EOI Barcelona III-Sant Gervasi.

A la nostra biblioteca hi trobareu:

 • Llibres de lectura, gramàtiques, diccionaris, manuals, llibres de pronunciació, diaris i revistes, material àudio, DVD i CD-ROM.
 • Ordinadors amb connexió Wi-Fi.

Normes administratives

Canvis d’horari

Demaneu un full de sol·licitud al Departament d’alumnat o descarregueu aquest formulari. Empleneu-lo i lliureu-lo entre els dies 7 i 18 d’octubre de 2021, ambdós inclosos, al mateix Departament d’alumnat. Si el nombre de sol·licitants és superior al nombre de vacants, el dia 22 d’octubre es farà un sorteig per determinar l’ordre de revisió de les sol·licituds. El mateix dia 22 l’escola publicarà en el tauler d’anuncis del Departament d’alumnat els canvis concedits i s’informarà l’alumnat per correu electrònic.

Les sol·licituds que es presentin després del 18 d’octubre s’afegiran, per ordre de lliurament, al llistat de canvi de grup ja existent, i aquestes s’aniran resolent en funció de les vacants que es vagin produïnt.

El fet de sol·licitar un canvi d’horari no implica que aquest canvi pugui concedir-se. Els canvis de grups resten supeditats a l’existència de places vacants en el grup de destinació, motivades per renúncies o trasllats a altres EOI per part de l’alumnat matriculat en el curs vigent. El professorat només acceptarà nous alumnes si tenen el canvi concedit.

Canvi de nivell

En casos justificats, el nou alumnat pot sol·licitar un canvi de nivell fins al 29 d’octubre.
El o la cap d’estudis n’ha d’estudiar la sol·licitud i, si la resposta és afirmativa i el canvi és possible, l’ha de formalitzar abans del 5 de novembre.

Trasllats

L´EOI Barcelona III- Sant Gervasi tramet trasllats d’expedients a petició de les persones interessades, però no totes les EOI tenen les mateixes condicions d’acceptació. És convenient informar-se de les condicions d’admissió al centre que us interessa abans de sol·licitar un trasllat.

Trasllat de matrícula viva

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne o alumna demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena “trasllat de matrícula viva”. El termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza el 29 d’abril de 2022, per als cursos extensius; el 30 de novembre, per als cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre, i el
31 de març, per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.

L’alumnat de cursos extensius matriculat al curs 2021-2022 que vulgui traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat, pot fer-ho fins al 31 de març.

La sol·licitud de trasllat matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model Sol·licitud de trasllat de matricula viva i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

Els alumnes que vinguin d’altres CCAA hauran de pagar de nou les taxes o preus públics.

Trasllat de l’alumne en període no lectiu

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i, en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places. En casos excepcionals, els alumnes oficials podran sol·licitar un trasllat d’expedient per al curs següent en les dates indicades del mes de juliol. Caldrà que, prèviament, aquests alumnes hagin formalitzat la matrícula per a aquest curs en el mateix centre, durant el mes de juliol, en els terminis establerts.

Expedients

No es podran tenir dos expedients oberts del mateix idioma a escoles diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.

Renúncies

 1. Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat. Caldrà emplenar un formulari de sol·licitud i presentar-lo al Departament d’Alumnat. La data límit per presentar-lo és el 30 de novembre de 2021 per als cursos extensius. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni dret al retorn de cap taxa. Amb posterioritat al període de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final.
 2. Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una Escola Oficial d’Idiomes podrà sol·licitar al director de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat oficial. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.
 3. Renúncia amb dret a devolució de taxes o preus públics per la matrícula de cursos extensius fins al 4 d’octubre de 2021.

Exàmens

Els exàmens de Certificat de Nivell Intermedi B1, de Certificat de Nivell Intermedi B2 i de Certificat de Nivell Avançat C1 NO admeten canvis de data. Els alumnes que no s’hagin presentat als exàmens (No presentats) es podran matricular el dia i l’hora establerts al calendari de matrícula.

Incompatibilitat de matrícula

L’alumnat matriculat de manera oficial en una EOI no es pot matricular com a candidat lliure del mateix idioma a les convocatòries de Nivell Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1. Si es produís aquest cas, en el mateix moment de ser descoberta la irregularitat s’anul·laria la matrícula com a alumne/a oficial.

És il·legal matricular-se del mateix idioma, durant el mateix curs acadèmic, a dues Escoles Oficials d’Idiomes diferents. Si es produís aquest cas, en el mateix moment de ser descoberta la irregularitat s’anul·larien les dues matrícules i l’alumne/a perdria el dret a la devolució dels imports d’ambdues matrícules.

Repeticions de curs

En cada un dels Nivells Bàsic, Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1 l’alumne té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumnat que accedeix directament al segon curs del Nivell Bàsic o al tercer curs del Nivell Intermedi (B2.2) el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció de l’escola podrà autoritzar la repetició d’un curs més en règim oficial a l’alumne/a que ho sol·liciti quan hagi superat el nombre de cursos autoritzats amb caràcter general.

S’haurà de presentar una instància que es recollirà al Departament d’Alumnat. El Cap d’estudis resoldrà aquesta sol·licitud considerant l’expedient i les circumstàncies de l’alumne. Només es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

(Segons les Normes d’Organització i Funcionament de Centres del Departament d’Educació)

Reclamacions sobre les qualificacions

Les eventuals reclamacions sobre qualificacions finals es dirigiran per escrit (on es faran constar els motius al·legats per fer la reclamació) a la direcció del centre i s’hauran de presentar el mateix dia o l’endemà a partir de la publicació de les qualificacions (Ordre EDU/34/2009 de 30 de gener per la qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells Intermedi B1 i B2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes). No s’admetran reclamacions fora del termini establert.

La direcció del centre traslladarà la reclamació al departament corresponent que, en reunió convocada a aquest efecte, estudiarà si la qualificació s’ha fet d’acord amb els criteris establerts pel departament. La direcció, a la vista de la proposta del departament, resoldrà la reclamació, que serà comunicada a l’alumne/a per correu electrònic. En cas que sigui acceptada es modificarà, en diligència signada per la direcció, l’acta d’avaluació corresponent.

Expedició de títols

Certificat de Nivell Bàsic A2

El Certificat de Nivell Bàsic serà expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i quan hagi aprovat el segon nivell. Es pot recollir al Departament d’Alumnat a partir del moment de la publicació oficial de les notes.

Certificat de Nivell Intermedi B1

El Certificat de Nivell Intermedi B1 serà expedit per l’Escola Oficial d’Idiomes on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i hagi realitzat la prova. Un cop superat l’examen, es pot recollir al Departament d’Alumnat a partir del moment de la publicació oficial de les notes.

Durant el mes de setembre no es farà ni es lliurarà cap certificat de Nivell Bàsic i/o Intermedi B1.

Certificat de Nivell Intermedi B2 i Nivell Avançat C1

Els Certificats de Nivell Intermedi B2 i de Nivell Avançat C1 seran expedits pel Departament d’Ensenyament, prèvia sol·licitud de la persona candidata al Departament d’Alumnat i un cop abonades les taxes corresponents. Consulteu-ne els terminis de sol·licitud i lliurament al Departament d’Alumnat.

Taxes :74,95€ preu normal (37,47€ amb carnet de família nombrosa vigent).

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI o del passaport
 • Carnet de família nombrosa o monoparental , si escau
 • Certificació de discapacitat igual o superior al 33%

Matrícula antics alumnes

Matrícula per a l’any acadèmic següent

Tots els alumnes matriculats durant l’any acadèmic actual tenen preferència per matricular-se l’any acadèmic següent en el mateix idioma, respecte de l’alumnat nou, però no tenen garantit un horari determinat. La matrícula es realitza telemàticament durant el mes de juliol segons un calendari establert pel Departament d’Educació.

Preu de la matrícula

El preu de la matrícula a un curs inclou les taxes i preus públics corresponents (preu regulat pel DOGC) . Per a informació més detallada, vegeu l’apartat “taxes” .

El preu públic de 30€ d’accés a la plataforma i material s didàctics complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics del centre. Inclou els serveis de biblioteca, les fotocòpies, els intercanvis lingüístics amb estudiants nadius, les activitats culturals i també altres serveis com poden ser l’aire condicionat.

Matrícula d’actualització

 • Aquelles persones que ja han cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat i que desitgin actualitzar coneixements, podran sol·licitar matrícula en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre i quan hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.
 • La sol·licitud per realitzar aquest tipus de matrícula es presentarà al centre una vegada finalitzat el període d’admissió i només serà admès, cas que existeixin vacants en el curs i idioma sol·licitat. La sol·licitud serà vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·liciti i s’haurà de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, cas que l’alumnat ho vulgui.
 • Aquest tipus de matrícula no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial. La qualificació que es farà constar en l’expedient acadèmic de l’alumnat serà “No qualificat/da”.
 • L’alumnat en aquest situació acadèmica podrà sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estigui matriculat.
 • L’alumnat en aquesta situació no té dret a sol·licitar una nova expedició del certificat oficial obtingut anteriorment.
 • Pel que fa al preu del servei, aquest alumnat pagarà la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.
 • No es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials i una matrícula d’actualització del mateix idioma durant un mateix curs acadèmic.