Curs preparació certificat B1

Curs de preparació de certificat B1 en col·laboració amb l’Institut Balmes

El curs es dirigeix a alumnes de l’Institut Balmes amb un nivell de B1 de de l’Escola Oficial d’Idiomes o equivalent, per a la preparació i obtenció dels certificats B1. Les persones que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova.

IMPORTANT. A partir del 4 d’octubre i fins que s’exhaureixin les places, s’obrirà la matrícula telemàticament per aquest curs.

Professors

Professorat nadiu i altament qualificat  amb amplia experiència a l’EOI.

Durada
28 hores (14 sessions de 2 hores)

Dates
Del 13 d’octubre de 2021 al 2 de febrer de 2022

Classes
Dimecres de 16:00 a 18:00 hores. Classes a l’Institut Balmes

Preu
167€ més 10€ de material
Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 de juny del 2020, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 50 euros en concepte de materials i ús de les instal·lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell
Test de nivell online: Del 20 a 26 de setembre de 2021.
Entrevista oral presencial a l’escola: 30 de setembre

Matrícula
La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web a partir del 4 d’octubre i fins que s’exhaureixin les places.

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula

  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
  • 1 fotografia tipus DNI (només nous alumnes).
  • Escàner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
  • Si escau, escàner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Assistència
Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs