Curs monogràfic d’anglès 2021-2022

Go forward with C2

IMPORTANT. A partir del 23 de setembre i fins que s’exhaureixin les places, s’obrirà la matrícula telemàticament per aquest curs.

Objectius del curs
El curs proporcionarà als estudiants oportunitats de mantenir i millorar l’anglès oral, amb un fort enfocament en l’ensenyament d’estratègies per a la fluïdesa d’estil nadiu. També s’hi inclouran habilitats de lectura, escriptura i presentacions orals.

  • Ampliació i manteniment del vocabulari.
  • Ús correcte d’expressions idiomàtiques.
  • Entonació i pronunciació.
  • Comunicació en els àmbits professionals i personals.
  • Escoltar documents de mitjans actuals.

El professor proporcionarà inspiració (en forma de materials enumerats anteriorment) i eines (en forma d’expressions rellevants, vocabulari i estructures gramaticals) perquè els estudiants es comuniquin entre ells mentre el professor fa correccions en el moment i / o pren notes. per oferir explicacions exhaustives a la pissarra en benefici de tothom. Es tracta d’una metodologia centrada en l’alumnat, no basada en classes magistrals. Es preveu que els estudiants estiguin disposats i puguin interactuar durant la gran majoria del temps de classe.

Professora
Catrine Bergeron

Professora d’ habilitats generals d’anglès general i professional a Barcelona amb una àmplia experiència en la docència tant freelance com en institucions conegudes.

Avaluació
L’avaluació continuada formarà part integrant de la classe. S’ animarà als estudiants a valorar-se a si mateixos i als altres de manera molt constructiva. El professor avaluarà el treball dels estudiants tant individualment com en grup.

Certificat
Els estudiants que assisteixin com a mínim al 80% del curs rebran un certificat. Aquest curs està reconegut com a curs de formació pel Departament d’Educació.

Durada
75 hores (30 sessions de 2,5 hores)

Dates
Del 5 d’octubre de 2021 al 7 de juny de 2022

Classes
Dimarts de 18:30 a 21:00 hores

Nombre d’alumnes per grup
12 mínim i 20 màxim

Curs impartit en anglès

Requisits
Estar en possessió del certificat de nivell C1 de l’Escola Oficial d’Idiomes o certificació equivalent, que caldrà acreditar en el moment de la matrícula.

Preu
355€ més 20€ de material
Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 de juny del 2020, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 50 euros en concepte de materials i ús de les instal•lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell
Les persones que no puguin al•legar acreditació per fer el curs podran fer un test de nivell. Per demanar dia i hora escriviu a monografics@eoisg.cat.

Matrícula
La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web a partir del 23 de setembre del 2021.

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula

  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
  • Escàner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
  • Si escau, escàner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Assistència
Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs