Curs monogràfic d’anglès 2021-2022

C1 per a joves (16-20)

IMPORTANT. A partir del 23 de setembre i fins que s’exhaureixin les places, s’obrirà la matrícula telemàticament per aquest curs.

Objectius del curs
Ajudar aquells estudiants que hagin superat l’examen de nivell (B2) i estiguin interessats en millorar les seves competències en anglès i preparar-se per a l’examen C1. El curs està dissenyat per promoure l’ús de totes les habilitats lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure) a un nivell més alt, de manera que els estudiants continuïn millorant i apropant-se a assolir aquest objectiu. Els estudiants no només podran aprofundir en el coneixement de les estructures de gramàtica i vocabulari en anglès, sinó que també podran augmentar la seva capacitat i seguretat sobre com utilitzar-les. El curs també afavorirà que els estudiants siguin més proactius en l’aprenentatge de la llengua anglesa i esdevenir més responsables de la seva pròpia progessió.

Programa del curs
Al llarg d’aquest curs, l’objectiu serà preparar els estudiants per a l’examen C1 i s’inclouran els aspectes següents:

  • Comparar com s’utilitza l’anglès fora d’una aula incorporant activitats que giren entorn dels interessos i aficions dels estudiants d’aquesta edat.
  • Activitats que ajudin els estudiants a utilitzar el llenguatge de manera més espontània i fluida per a un ampli ventall de temes (tecnologia, comunicació, cultura, sentiments, etc.).
  • El reforç de la gramàtica i el vocabulari adequats per millorar les habilitats dels estudiants per expressar la seva opinió sobre contextos més complexes.
  • Interaccionar amb materials autèntics de nadius britànics i americans com TED.com, BBC, The New York Times, etc. per tal d’explorar aquest llenguatge.
  • Tasques que permetran que els estudiants comprenguin els seus punts febles i punts forts de manera que es pugui prestar l’atenció adequada a la millora de les competències més febles.
  • Exercicis dissenyats per incórrer en pensament crític, curiositat i interès.

Professor
Kyle Whitney

Professor d’anglès general i professional a Barcelona des de 2006, amb una àmplia experiència com a free lance i ensenyant en institucions com: EOI, UOC i el British Council.

Durada
75 hores (30 sessions de 2,5 hores)

Dates
Del 29 de setembre de 2021 al 18 de maig de 2022

Classes
Dimecres de 18:30 a 21:00 hores

Nombre d’alumnes per grup
12 mínim i 20 màxim

Curs impartit en anglès

Requisits
Haver obtingut el certificat de nivell intermedi B2 d’EOI d’anglès o equivalent (B2 del Marc europeu comú de referència) que caldrà acreditar al moment de la matrícula.

Preu
355€ + 20€ de material
Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 de juny del 2020, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 50 euros en concepte de materials i ús de les instal•lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell
Es farà prova de nivell a totes les persones que no puguin al•legar acreditació per fer el curs, el dia 22 de setembre de 2021 a les 18.30 hores.

Matrícula
La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web a partir del 23 de setembre del 2021.

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula

  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
  • Escàner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
  • Si escau, escàner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu.

Assistència
Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs