Normes i funcionament

Normes d’organització i funcionament de centre

Assistència a classe

Els alumnes tenen el deure d’assistir regularment a classe. Una assistència superior al 65% és imprescindible per poder ser avaluat de forma contínua. En cas contrari, haurà de presentar-se a una prova final. Durant el curs 20-21 i, a causa de l’emergència sanitària i els confinaments múltiples que han patit gran part de l’alumnat,, el mínim del 65% d’assistència a classe no serà requisit per aprovar el curs i es tindran en compte les connexions i tasques fetes a la plataforma Moodle. de tota manera, l’assistència serà controlada regularment per part del professorat.

Si per alguna raó, l’alumnat no pot assistir a classe durant un temps o definitivament, ho ha de comunicar al professor/a. (consulteu la informació sobre renúncies).

Justificació d’absències d’alumnes menors d’edat

Els pares o tutors dels alumnes menors d’edat hauran de justificar les seves faltes d’assistència mitjançant aquest document.

Permanència en els estudis

Dins de cada nivell (bàsic, intermedi B1, intermedi B2 i C1), l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

Sol·licitud de convocatòria addicional (tripitició)

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi B1, intermedi B2 i C1) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

Les sol·licituds de convocatòria addicional hauran d’anar adreçades al director/a del centre mitjançant una instància.

El cap d’estudis i el professorat del centre que hagin tingut la persona que el sol.licita com a alumne (en qualsevol cas el seu professorat actual, i si és possible el professorat responsable del curs anterior o anteriors) estudiaran el cas i decidiran si és o no pertinent la concessió d’una convocatòria addicional.

La resolució d’aquest tipus de sol·licitud anirà acompanyada de la signatura del cap d’estudis i el vistiplau de la direcció del centre

Procediment

 1. Presentació de la documentació:
  • personalment, al Departament d’Alumnat, aportant la documentació justificativa i el formulari imprès.
  • en línia, emplenant el formulari i adjuntant-hi la documentació escanejada. Podeu trobar el formulari aquí (només està actiu durant el termini de sol·licitud).
 2. La resolució de la sol·licitud serà comunicada per correu electrònic abans de la data de matrícula.

Incompatibilitat de matrícula

L’alumnat matriculat de manera oficial en una EOI no es pot matricular com a candidat lliure del mateix idioma a les convocatòries de Nivell Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1. Si es produís aquest cas, en el mateix moment de ser descoberta la irregularitat s’anul·laria la matrícula com a alumne/a oficial.

No és possible matricular-se del mateix idioma, durant el mateix curs acadèmic, a dues Escoles Oficials d’Idiomes diferents. Si es produís aquest cas, en el mateix moment de ser descoberta la irregularitat s’anul·larien les dues matrícules i l’alumne/a perdria el dret a la devolució dels imports d’ambdues matrícules.

Matrícula d’actualització

 • Aquelles persones que ja han cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat i que desitgin actualitzar coneixements, podran sol·licitar matrícula en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre i quan hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.
 • La sol·licitud per realitzar aquest tipus de matrícula es presentarà al centre una vegada finalitzat el període d’admissió i només serà admès, cas que existeixin vacants en el curs i idioma sol·licitat. La sol·licitud serà vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·liciti i s’haurà de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, cas que l’alumnat ho vulgui.
 • Aquest tipus de matrícula no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial. La qualificació que es farà constar en l’expedient acadèmic de l’alumnat serà “No qualificada”.
 • L’alumnat en aquest situació acadèmica podrà sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estigui matriculat.
 • L’alumnat en aquesta situació no té dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment.
 • Pel que fa al preu del servei, aquest alumnat pagarà la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.
 • No es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials i una matrícula d’actualització del mateix idioma durant un mateix curs acadèmic.

Canvis d’horaris

L’alumnat que no pugui assistir a l’horari en el qual estan matriculats podran sol·licitar un canvi d’horari. Aquest es resoldrà segons la disponibilitat de places causada per altres canvis, renúncies o trasllats que s’hagin produït.

Demaneu una instància al departament d’alumnat o descarregueu el formulari, empleneu-la i lliureu-la del 17 al 20 d’octubre, ambdós inclosos. Si el nombre de persones que el sol.licita és superior al nombre de vacants, el dia 21 d’octubre es farà un sorteig per determinar l’ordre de revisió de les sol·licituds. El cap d’estudis considerarà els canvis en aquest mateix ordre, sempre segons les places disponibles.

El dia 21 d’octubre es publicarà la llista de canvis d’horari concedits al tauler d’anuncis del departament d’alumnat i s’informarà l’alumnat telefònicament o per correu electrònic. Les sol·licituds que es presentin després del 21 d’octubre s’afegiran, per ordre de lliurament, al llistat de canvi de grup ja existent.

El fet de sol·licitar un canvi d’horari no implica que aquest canvi pugui concedir-se. El professorat només acceptarà nou alumnat si tenen el canvi concedit.

Trasllats

Trasllat d’expedient

L’EOI Sant Gervasi pot tramitar trasllats d’expedients a petició de la persona interessada en qualsevol data.

L’alumnat procedent d’una altra escola que vulguin formalitzar la primera matrícula a l’EOI Sant Gervasi hauran de seguir les normes de matrícula corresponents als nous alumnes.

Trasllat de matrícula viva

L’alumnat matriculat a una altra EOI que vulguin traslladar-se un cop iniciat el curs a l’EOI Sant Gervasi podran sol·licitar trasllat de matrícula viva sempre que hi hagi plaça vacant en el nivell i horari desitjat.

Es podrà sol·licitar a partir del primer dia hàbil de novembre i fins al 30 d’abril.

Renúncies

La renúncia a la matrícula oficial es pot demanar quan sigui impossible l’assistència a classe amb regularitat.

L’alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el 29 de novembre de 2020 per als cursos extensius. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa.

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, una persona de l’alumnat oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

Reclamacions

Pel que fa a la resolució de les reclamacions originades pel desacord de l’alumnat amb la nota obtinguda tant als cursos subjectes a l’avaluació contínua (A1, A2, B2.1) com als de Certificat (B1, B2.2 i C1), caldrà constituir tribunals ad hoc on hi haurà els següents membres:

El professorat responsable del curs on hi ha matriculada la persona que reclama, el cap de departament i un altre professor del departament (en cas de coincidència entre algun d’aquests representants caldrà buscar un tercer professor del departament)

L’acta resultant de tot el procés de reclamació estarà signada pel cap de departament i el cap d’estudis, i durà el vistiplau de la direcció del centre.

Què és l’aportació complementària i a què es destina aquest import?

Es tracta d’una aportació de caràcter complementari, de 30,00€, gràcies a la qual l’EOI Barcelona III-Sant Gervasi pot oferir una sèrie de serveis als seus usuaris alhora que li permet dotar-se de materials sempre actuals i d’última generació. La millora dels nostres serveis depèn de tu.

Quins beneficis comporta?

 • Servei de biblioteca:Préstec de revistes, llibres de lectura, llibres de consulta, llibres d’exercicis, CDs de llibres, DVDs de pel·lícules, de sèries, , etc. L’ampliació d’aquest fons depèn d’aquesta aportació
 • Contractació bibliotecari/a:Per poder oferir el servei de biblioteca a l’alumnat, l’escola contracta i paga els serveis d’una bibliotecària.
 • Activitats culturals a l’escola:Celebracions de caràcter extraescolar que impliquen la totalitat de l’alumnat.
 • Activitats culturals dels departaments:Contractació d’activitats culturals : teatre, cantants, conferenciants, tallers, intercanvis lingüístics amb alumnes estrangers, etc.
 • Adquisició de material i fotocòpies :
 • Totes les aules estan dotades de materials que permeten al professor la utilització de qualsevol tipus de suport per organitzar les seves classes: pissarres i projectors digitals , ordinador, etc.
 • Manteniment i renovació dels ordinadors de l’aula d’informàtica mòbil i de la biblioteca.

*Per acord pres al consell escolar de 15/12/2010 els alumnes que no hagin efectuat aquest pagament no podran gaudir d’aquest carnet i, per tant, del servei de préstec.

Durant el curs 20-21 i degut a la situació d’emergència sanitària que restringeix l’ús dels serveis de la biblioteca, l’horari de la biblioteca es veurà afectat.

Dades del pressupost

Nota important:

Clàusula d’exempció de responsabilitat

Mitjançant aquesta pàgina web, l’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Gervasi desitja que el públic tingui accés a la informació dels ensenyaments que imparteix. Tenim la intenció de reflectir en aquesta pàgina informació actualitzada i exacta. Intentarem corregir els errors que se’ns indiquin. No obstant això, l’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Gervasi no assumeix cap responsabilitat relacionada amb la informació inclosa en aquesta pàgina web, ja que aquesta informació sempre haurà de ser contrastada i confirmada a la mateixa EOI Sant Gervasi.

La nostra escola no assumeix cap responsabilitat pels següents motius:

 1. La informació que ofereix és de caràcter general i no necessàriament exhaustiva, complerta o actualitzada.
 2. Aquesta pàgina conté, en alguns casos, enllaços amb pàgines externes sobre les quals aquesta EOI no té cap control, i respecte
  de les quals declina tota responsabilitat.

Tenim la intenció de reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. Malgrat això, certes dades o  informacions de la nostra pàgina poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d’errors. Per aquesta raó no podem garantir que el servei que pretenem oferir no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per aquests problemes.

L’EOI Sant Gervasi no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l’accés al seu lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

L’EOI Sant Gervasi no assumeix cap responsabilitat respecte dels problemes que puguin resultar de la consulta d’aquesta pàgina o d’aquelles altres pàgines externes a les quals s’envia.

Encara que pugui desplaçar-se per la major part d’aquests llocs d’Internet sense donar cap informació sobre vostè, en certs casos, la informació personal és necessària per poder fer ús dels serveis interactius de comunicació, inscripció o obtenció de documents que demani.

La present clàusula d’exempció de responsabilitat té com a objectiu deixar clar que l’EOI Sant Gervasi no assumeix cap responsabilitat en relació a la informació inclosa a la seva pàgina web, i que l’esmentada informació sempre haurà de ser contrastada
a la mateixa Escola Oficial d’Idiomes de Sant Gervasi.