Put your English into action I

L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona III – Sant Gervasi presenta el següent Curs Monogràfic:

Put your English into action I

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

I N S C R I P C I Ó del 3 al 17 de febrer

IMPORTANT:Un cop hagueu efectuat el pagament de la matrícula, constareu com a inscrits en el curs. Només ens posaríem en contacte amb vosaltres en cas que el curs s’hagués d’anul·lar o si us faltés algun document.

Course Objectives & Basic Syllabus:

To help advanced students improve their speaking and listening skills and extend their range of vocabulary in a wide variety of contexts

The course will include speaking, listening and vocabulary activities designed to allow students to practice, reinforce and extend their skills in English. Some of the class activities will be:

  • Doing roleplays and simulations of practical, everyday situations to practice English in a realistic way while refreshing useful language for the context
  • Creative activities such as; storytelling, short talks, and a class video project
  • Debates and discussions which explore interesting themes and contemporary issues through a variety of media and video talks, such as TED talks
  • Extending knowledge of and practicing vocabulary and expressions to support the class activities
  • A weekly homework task to build on or further develop the class activities

Methodology

Class activities and themes will be introduced and developed through a variety of published and teacher created resources developed or chosen to support the objectives and interests of the course and students.

Who this course is designed for:

Advanced level students of English who would like to further develop speaking and listening skills on a wide range of everyday and contemporary topics while also increasing their range and knowledge of vocabulary and useful expressions needed to interact with English in the real world.

Professora: Susan Marie Grove

Teacher of general and business English in Barcelona since 1995, with a wide range of experience teaching both freelance and at well-known institutions such as; UAB, UB, EOI and ESADE’s Executive Language Center.

Durada:

30 hores (15 sessions de 2 hores)

Dates:

del 18 de febrer el 9 de juny

Classes:

dimarts de 19:00 a 21:00 hores

Nombre d’alumnes per grup:

12 minim i 20 màxim

Curs impartit en anglès
Requisits:

Estar en possessió del certificat de nivell intermedi B1 i B2 B2 d’EOI d’anglès (5è acabat) o equivalent (B2 del Marc europeu comú de referència), que caldrà acreditar al moment de la matrícula.

Preu:

199.80€ més 10€ de material

Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 d’octubre de 2017, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 30 euros en concepte de materials i ús de les instal·lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell:

El 30 de gener a les 17:00h es farà una prova de nivell a aquelles persones que no puguin al·legar acreditació.

Matrícula:

La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web del 3 al 17 de febrer (en cas que quedin places disponibles es mantindrà oberta la matrícula fins que es cobreixin).

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula:
  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
  • 1 fotografia tipus DNI (només nous alumnes).
  • Si escau, escaner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
  • Si escau, escaner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat:

en acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu.

Assistència:

Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs