A Fun Grammar Refresher for Advanced Students I

L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona III – Sant Gervasi presenta el següent Curs Monogràfic:

A Fun Grammar Refresher for Advanced Students I

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Curs cancel·lat

IMPORTANT:Un cop hagueu efectuat el pagament de la matrícula, constareu com a inscrits en el curs. Només ens posaríem en contacte amb vosaltres en cas que el curs s’hagués d’anul·lar o si us faltés algun document.

Course Objectives

To help advanced students refresh and deepen their knowledge of grammar structures in English. To increase student’s ability and certainty about how to use an extensive range of structures in the language correctly by putting the concepts into practice through a variety of fun, communicative activities that will help reinforce understanding.

Course Program

The course will include an extensive range of both basic and more advanced English grammar. The main areas to be covered are:

  • How the auxiliary verb system is used throughout the language to form tenses, voice, form questions, short answers, short questions, add emphasis, ellipsis, etc.
  • Revision of all the tenses in English, past, present and future, with a minor focus to refresh knowledge of the tense formation and a major focus on the ways each tense is used. Also included will be a revision of state and active verbs and a focus/contrast of the difference between the use of the simple, continuous and perfect aspects of the tenses and the active and passive voice. Additionally, for each tense, other relevant structures that are typically used with the tense will be included, such as; time sequencing expressions in narrative tenses, structures to express present and past habitual actions, etc.
  • Revision of all verb patterns, from more basic to complex patterns with or without objects, verbs used with a change of meaning and some reported speech verb patterns with related tense changes.
  • A comprehensive review of modal auxiliaries, including an overall view and an exploration of the specifically nuanced areas of meaning used in functional areas, such as; obligation and permission, speculation, possibility, ability, etc.
  • A review of conditional structures, both present and past and a variety of other structures used to hypothesize and express unreal situations.

Professora: Susan Marie Grove

Teacher of general and business English in Barcelona since 1995, with a wide range of experience teaching both freelance and at well known institutions such as; UAB, UB, EOI and ESADE’s Executive Language Center.

Durada:

30 hores (15 sessions de 2 hores)

Dates:

del 8 d’octubre al 4 de febrer

Classes:

dimarts de 19:00 a 21:00 hores

Nombre d’alumnes per grup:

12 minim i 20 màxim

Curs impartit en anglès
Requisits:

Estar en possessió del certificat de nivell intermedi B2 d’EOI d’anglès (5è acabat) o equivalent (B2 del Marc europeu comú de referència), que caldrà acreditar al moment de la matrícula.

Preu:

199.80€ més 10€ de material

Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 d’octubre de 2017, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 30 euros en concepte de materials i ús de les instal·lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell:

El 25 de setembre a les 17:00h es farà una prova de nivell a aquelles persones que no puguin al·legar acreditació.

Matrícula:

La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web a partir del 25 de setembre fins al 4 d’octubre.

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula:
  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
  • 1 fotografia tipus DNI (només nous alumnes).
  • Si escau, escaner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
  • Si escau, escaner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat:

en acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu.

Assistència:

Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs