Pla de qualitat i estratègic

diploma

Primera EOI d’Espanya amb certificat ISO! – Difusió del nostre Certificat ISO arreu de l’Estat

Com que l”EOI Tarragona és la primera Escola Oficial d’Idiomes de tot l’estat d’obtenir un certificat de qualitat ISO, vàrem considerar important difondre aquest fet així com explicar la nostra experiència per tal d’engrescaraltres EOI a seguir els nostres passos.

Amb aquests objectius cabdals, la Directora va assistir al VIII Congreso Estatal  de Escuelas Oficiales de Idiomas a Pamplona el passat més d’abril, en què va explicar l’experiència del nostre centre durant els anys treballats per tal d’aconseguir el certificat ISO, i el que això ha suposat i suposa per a l’escola actualment.

Podeu veure, a la plana 5 de la revista de l’EOI de Tudela, un resum de del congrés i un comentari sobre la ponència en concret, escrita per la Directora de l’escola, que va ser una de les assistents a aquestasessió sobre el certificat ISO.

pamplona

Així mateix, si us interessa el tema, també podeu llegir l’article ” LA CALIDAD EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (EEOOII) – LA EOI DE TARRAGONA Y EL CERTIFICADO ISO 9001:2008 ” que publicà la Directora a les actes del Congrés amb ISBN- 10   84-695-8132-5  i ISBN – 13 978-84-695-8132-2.

La Directora també va assistir amb el mateix propòsit a les Jornades ACLE, celebrades a Girona al mes de juliol. Properament publicarem també més informació sobre aquest acte.

___________________________________________________________________________________________

Programa de Qualitat i Millora

QUÈ ÉS?

Des del curs 2008-2009, l’EOI de Tarragona forma part del Programa de Qualitat i Millora Contínua del Departament d’Educació. Això suposa començar una nova dinàmica de treball en tots els àmbits de l’escola per tal d’anar millorant en tot el que es pugui. Aquest sistema de treball consisteix a planificar degudament totes les actuacions, i un cop s’hagin fet, avaluar-les per tal d’extreure’n conclusions i així poder rectificar i millorar. El resum d’aquest procés seria: Planificar, Fer, Avaluar i Millorar.

OBJECTIU

L’objectiu és oferir a l’alumnat un ensenyament i un servei de gran qualitat. Es tracta de que l’alumnat estigui plenament satisfet amb el servei ofert des del centre, tant a nivell acadèmic com de gestió de matrícula, etc.

COM HO FAREM?

Per tal d’aconseguir aquesta qualitat cal que totes les àrees del centre adoptin uns hàbits de treball que s’aniran aplicant progressivament. Per exemple, s’adoptarà un nou sistema de codificació de documents per tal de facilitar-ne l’accessibilitat. També es fomentarà l’ús d’enquestes per obtenir dades per a l’avaluació dels diferents processos.

La anàlisi sistemàtica de totes les actuacions farà més fàcil poder prendre mesures de rectificació o millora, sempre tenint en compte les veus dels participants.

COM ENS DEFINIM? FORMACIÓ: d’alumnat, de personal docent i no docent

INNOVACIÓ I MILLORA: en tots els àmbits

TECNOLOGIA: en canals d’informació, en equipaments a la docència

___________________________________________________________________________________________

 Política de Qualitat de l’EOI Tarragona:

La Política de Qualitat de l’EOI Tarragona ha estat i estarà sempre d’acord a satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, i les de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei. La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu, el qual contempla com a referents:

  • 1r. La dimensió personal de l’alumnat, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives.
  • 2n. La fiabilitat, gràcies a la qual els usuaris actuals i potencials dels nostres serveis tenen la garantia de la qualitat del servei educatiu que reben.
  • 3r. La dimensió professional, que exigeix acomplir el nostre compromís per satisfer el professorat, el personal d’Administració i Serveis, entitats i institucions.
  • 4t. La dimensió social, que millora la qualitat humana de les persones per tal de contribuir a la convivència i cohesió de la societat.
  • 5è. L’acompliment, actualització i millora contínua dels objectius de l’EOI, tot incidint en els aspectes mediambientals i les accions preventives envers la seguretat dels treballadors i alumnes del centre de tal manera que assegurin la reducció dels riscos laborals, l’eliminació de la sinistralitat i puguin preveure i evitar o minimitzar els possibles efectes contaminants.
  • 6è. L’interès per acomplir els requisits establerts per l’Administració Educativa i d’altres lleis i disposicions que siguin d’aplicació.

Pla estratègic de l’EOI Tarragona

El Pla Estratègic, o Pla d’Autonomia de Centre (PAC),  recull de manera detallada i sistematitzada els objectius de l’EOI Tarragona i les estratègies previstes per assolir-los a mig termini, així com els sistemes  els instruments de seguiment i avaluació corresponents.

Aquests objectius són la suma de diferent informació extreta de diverses fonts (EFQM, AGD, auditories, enquestes, l’Equip directiu, la Comissió de Qualitat, els Coordinadors de Pla Estratègic, a més de les aportacions del professorat i el personal PAS de l’EOI Tarragona). El resultat de tot plegat ha definit els tres grans objectius següents:

  1. Millorar els resultats educatius
  2. Millorar la cohesió social
  3. Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnes, famílies i empreses)

Aquest pla té una durada de quatre anys, però cada any es defineixen diferents activitats per tal d’assolir-ne els objectius.