Perfil del contractant

Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja

Antecedents

  1. Per resolució de data 28/10/2016 es va iniciar i aprovar l’expedient 43006940-25-2017 per contractar, mitjançant procediment obert, el servei de neteja, la convocatòria del qual es va publicar al perfil del contractant www.eoitarragona.cat, per un import de 25.921,95 euros, IVA exclòs, (31.365,56 euros, IVA inclòs).
  2. En data 02/12/2016, la Mesa de Contractació ha proposat adjudicar el servei esmentat a l’empresa NETEGES TARRACO CLEANING, S.L., en ser l’única empresa que s’ha presentat i que compleix els requisits exigits, per un import total de 25.198,80 euros, IVA exclòs (30.490,55 euros, IVA inclòs), amb un termini d’execució de 1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017, a condició que presenti els documents acreditatius que es troba al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a adscriure a l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva.
  3. En data 16/12/2016, s’han presentat correctament els documents requerits.

Fonaments de dret

Article 151 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, quant a la classificació de les ofertes i l’adjudicació de contractes.

Resolució

Per tot això, resolc:

  1. Adjudicar el contracte del servei de neteja a l’empresa NETEGES TARRACO CLEANING, S.L, amb B55571624, en ser l’única empresa que s’ha presentat i que compleix els requisits exigits, per un import total de 25.198,80 euros, IVA exclòs (30.490,55 euros, IVA inclòs), amb un termini d’execució de 1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017.
  2. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant (www.eoitarragona.cat).
  3. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari/ària i requerir-lo perquè formalitzi el corresponent contracte, en els 15 dies hàbils següents que rebi la notificació d’aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/20152, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels interessos.

Tarragona, 16 de desembre de 2016

La directora de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona

Yolanda Scott-Tennent Basallote

 

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

Resolució pròrroga contracte

Anunci de licitació