Cursos intensius d’estiu

Degut a l’aplicació de la nova llei d’educació (LOMCE) i a la voluntat d’un replantejament de modalitats d’oferta de cursos d’estiu, aquest juliol 2018, excepcionalment, no es faran cursos d’estiu a l’EOI de Tarragona.

INFORMACIÓ:  Consergeria i Secretaria EOI

PERÍODE DE MATRÍCULA, PREU I NIVELLS:  Es publicaran anualment  al tercer trimestre

El departament de Cursos Especials d’Educació Permanent i de Perfeccionament organitza cursos, al marge dels programes oficials, destinats a cobrir necessitats específiques d’aprenentatge: cursos d’estiu, cursos monogràfics i cursos de formació per al professorat de llengües estrangeres.

Durant el mes de juliol l’EOI Tarragona  organitza cursos intensius propis de diversos idiomes,  en sessions de matí.

Els cursos d’estiu de l’EOI Tarragona són cursos de  diferent durada i extensió , que no són equivalents als cursos regulars oficials que  tenen lloc al llarg d’un any acadèmic. El certificat que s’hi obté  no és equivalent al dels estudis oficials al centre,  per tant  permet una  convalidació directa,  ni  garanteix  el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular.  Tampoc no en garanteix  que es pugui obtenir una plaça en els cursos oficials.

Els programes dels cursos d’estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de l’EOI Tarragona (nivells 1, 2, 3, 4, 5 i C1), però s’adapten al màxim al perfil de cada grup, als interessos dels alumnes i a les seves possibilitats. No sempre és possible oferir els cinc nivells en cadascun dels idiomes en els cursos d’estiu.

HORARI:  Tres o quatre hores cada matí de dilluns a divendres amb mitja hora de pausa.  Els horaris seran entre les 09.00 i les 14.00 , segons l’idioma i llengua. [Consulteu informació específica per al estiu que us interessa.]

NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP – (PLACES LIMITADES): El nombre mínim d’alumnes per formar un grup és de 12. En cas que el grup no es pugui formar, es retornaran els diners de la matrícula als interessats.

EDAT MÍNIMA: 16 anys en el moment d’iniciar el curs ( no cal ser, ni haver estat alumne/a de l’EOI)

IMPORTANT:

Per tal de fer la reserva i posterior matrícula en una plaça, cal conèixer el nivell en el qual s’inscriurà l’alumne. Si té un nivell acreditat de llengua (per aquesta o una altre EOI, o certificats reconeguts pel Marc Europeu Comú de Referència) pot venir personalment a fer la matrícula o també pot venir un representant amb l’original i una còpia del certificat de nivell acreditat de la llengua. Si l’interessat no té cap nivell acreditat, i no és una alumne principiant absolut que vol cursar el primer nivell de llengua (1r o 1A),  haurà de  venir en persona a fer la prova de nivell, per poder-li assignar un nivell concret .

Fins que no hagi fet la prova de nivell i , per tant, es pugui reservar plaça en el grup i nivell real de l’alumne, NO es podran reservar places en cap nivell ni curs, ja que les places s’assignen per ordre d’arribada i si l’alumne no fa la prova de nivell al més aviat possible, es podria trobar que el grup al qual finalment se l’assigna està ple.

CONDICIONS DELS CURSOS  QUE ACCEPTEN ELS ALUMNES EN EL MOMENT DE FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ.

  1. Tots els alumnes han de tenir 16 anysen el moment de començar el curs al juliol.
  2.  Complir les normes de convivència que consten a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre [NOFC EOIT] – (comportament correcte i tolerant, actitud participativa, etc.)
  3. El curs d’estiu no es pot utilitzar com a segona oportunitat per a recuperar i aprovar el curs oficial d’hivern.
  4. En algun cas , les cursos estan dividits per nivell i en part A o part B.  SI és així, la part A és on es fan els continguts de la primera meitat del curs oficial (setembre – gener) i B la segona meitat ( febrer –  juny).
  5.  Els certificats d’assistència seran donats a qui hagi assistit  un mínim del 80%  de les classes. Els certificats on consti “Aprovat” només es podran obtenir als cursos “B” (vegeu informació al final sobre les proves finals optatives als cursos “B”)

CRÈDITS UNIVERSITAT :

  1. a) L’EOI no dóna crèdits ni pot garantitzar que les diferents facultats ho facin , ja que són aquestes entitats universitàries les que posen les condicions que s’han de reunir i n’atorguen el reconeixement.
  2. b) Alguns certificats de l’EOI permeten o faciliten l’obtenció de crèdits. Els  cursos d’estiu de l’EOI no tenen ni donen aquesta informació – perquè  cada universitat té diferents ponderacions i condicions quant als crèdits. Per tant, cada alumne és responsable d’assabentar-se de tota la informació sobre aquest tema i gestionar la convalidació necessària amb la seva universitat de referència.

REQUISITS PER A LA MATRÍCULA:

– Fotocopia del DNI i l’import de la matrícula que s’abonarà al banc.

NOTA: No es podrà  formalitzar la matrícula, si no es porta  aquesta documentació.

REGLAMENT VINCULANT PEL QUE FA A MATRÍCULA:

  1. La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles.
  2. No es retornarà sota cap concepte l’import total o parcial de la matrícula, cas que l’alumne decideixi no assistir als cursos o retirar-se’n.
  3. La formatizació de la matricula en qualsevol dels cursos implica l’acceptació de tota la normativa que els afecta.

TEST D’ANIVELLAMENT (Per a nivells no principiants):

Els alumnes que no siguin ni hagin estat alumnes oficials o lliures de qualsevol EOI i/o que no puguin acreditar cap nivell assimilable als nivells d’una EOI, o que sigui equiparable per la taula de convalidacions de l’idioma corresponent, hauran de fer un test d’anivellament abans de formalitzar la matrícula per poder crear grups homogenis.

NOTA: AQUESTES  INFORMACIONS PODRAN ESTAR  SUBJECTES A POSSIBLES CANVIS  EN CAS DE FORÇA MAJOR.