Qui som

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics d’ensenyament d’idiomes moderns a nivell no universitari, destinats a adults i que depenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Pel que fa a les Escoles Oficials d’Idiomes, cal considerar el següent:

En el curs 2007-2008 s’implantaren el Nivell Bàsic, 1r i 2n curs, i el Nivell Intermedi, 3r curs, de la nova ordenació, i en el curs 2008-2009, el Nivell Avançat, 4t i 5è curs.

Actualment, l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell imparteix els idiomes següents: anglès, francès, alemany i català. D’anglès, francès i alemany s’ofereixen tots els cursos dels Nivells Bàsic (1r i 2n), Intermedi (3r) i Avançat (4t i 5è), amb una durada mínima de 130 hores cada un. D’anglès i francès també s’ofereix el nivell C1. Pel que fa a català s’ofereixen els Nivells Intermedi (3r) i Avançat (4t) i els nivells C1 i C2.

El pla d’estudis de les EOI té com a finalitat desenvolupar la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.