N.O.F.C.

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre regulen tots els aspectes que la legislació deixa oberts perquè els centres puguin ordenar-los.  En aquesta pàgina web es penjaran les parts dels documents que afectin directament l’alumnat i la resta d’usuaris dels serveis del centre i que hagin estat aprovades pel Consell Escolar.

Actualment hi trobareu:

Drets i deures dels alumnes
Protocol de resolució de queixes