Normativa de l’alumnat

A. NORMES ADMINISTRATIVES

1. REQUISITS D’ACCÉS

Per a ingressar com a alumne/a a l’Escola, cal tenir 16 anys fets abans del 31 de desembre de l’any acadèmic o 14 per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària. En aquest cas, l’alumne/a haurà d’aportar un certificat de l’idioma cursat com a Primera llengua estrangera.

2. PREINSCRIPCIÓ
És obligatòria :

  • per a accedir per primera vegada a una EOI en modalitat presencial o semi presencial,
  • per a accedir al nivell C1d’anglès i de francès,
  • per als alumnes oficials d’anys acadèmics anteriors al 2017-2018.

La taula següent indica el curs al qual us heu de preinscriure si accediu d’una EOI d’una altra comunitat en la qual el pla d’estudis és de sis cursos.

Curs aprovat Curs al qual us heu de preinscriure
Bàsic A1 2
Bàsic A2 3
Intermedi B1.1 3
Intermedi B1.2 4
Intermedi B2.1 5

 

3. ACCÉS A UN CURS SUPERIOR AL PRIMER

Per a accedir a  2n,  3r,  4t o  5è  cal  fer  la  preinscripció  i  un  test  de  nivell. En el moment de fer la preinscripció, s’ha de demanar el test de nivell.
No han de fer el test de nivell i s’han de preinscriure directament en el curs corresponent les persones que tinguin:

  • el curs inferior d’aquest idioma aprovat en una EOI,
  • el certificat de nivell bàsic o el certificat de nivell intermedi d’ EOI,
  • alguna de les acreditacions de l’any en curs o l’anterior de la taula d’exempcions publicada al moment de la preinscripció, consulteu-ho aquí.

En el moment de la matrícula,  és imprescindible acreditar documentalment qualsevol d’aquests supòsits.

4. CANVI D’HORARI
4.1. Canvi oficial d’horari

Podran demanar canvi d’horari les persones que, una vegada feta la matrícula a l’ EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial i que tinguin un horari incompatible, o bé les persones a les quals se’ls hagi canviat l’horari laboral amb posterioritat a la matrícula a l’ EOI.

El termini per sol.licitar aquest canvi serà el dia abans de les vacances de Setmana santa.

Les persones interessades presentaran al Departament d’Alumnat els següents documents:

  • Instància  (segons   model   que   es   podrà   demanar   al   Departament  d’Alumnat   o  descarregar   de   la   nostra   pàgina   web)   en   la   qual   se   sol·licitarà   el   nou  horari (cal donar dues opcions sempre que sigui possible).
  • Justificants de  les  causes  al·legades: fotocòpia de matrícula, contracte de treball amb data posterior a la matrícula en l’ EOI o certificat d’empresa.

Només s’atendran les sol·licituds que vagin acompanyades de justificants. Aquest canvi es podrà concedir sempre i quan hi hagi places vacants en els grups demanats. El canvi, que es comunicarà a l’interessat, serà oficial i definitiu.

4.2. Permuta

Es  tracta  de  l’intercanvi  de  plaça  entre  dues  persones  matriculades  en  dos  horaris diferents  del  mateix idioma i curs.  Es pot fer fins el dia abans de les vacances de Setmana santa: només cal que els dos alumnes es presentin al Departament d’Alumnat i comuniquin la seva intenció de permutar els seus horaris. Caldrà, a més, notificar els canvis als professors respectius.

Els alumnes sol·licitants  es posaran en contacte entre ells a través de l’espai moodle, en l’apartat “Permutes”, creat a aquest efecte.

 

5. RENÚNCIES
5.1. Renúncia a la matrícula oficial:

Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia implica que no es computi el curs a efectes de repetició i que no es perdi l’oficialitat.  Per a matricular-se l’any acadèmic posterior, l’alumne que ha renunciat, es matricularà al mateix moment que els repetidors. La renúncia a la matrícula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final del curs en què es realitza, i també impedeix presentar-se als exàmens finals d’aquell any. Renunciar a la matrícula no dóna dret al retorn de cap taxa.

La renúncia se sol·licitarà mitjançant una instància adreçada a la cap d’estudis i s’haurà de justificar. El termini per fer aquesta sol. licitud és el 30 de novembre de 2018.

–  D’aquesta renúncia, l’alumne en podrà fer només una per curs.
5.2.  Renúncia a un curs:

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol. licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma , sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

–  El curs renunciat computarà a l’efecte de repetició.

6. TRASLLAT D’EXPEDIENT

6.1 Tot alumne d’una Escola Oficial d’Idiomes té dret a demanar el trasllat del seu expedient a qualsevol altre centre (o des de qualsevol centre) de les mateixes característiques dins l’estat espanyol.

6.2. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà l’ 1 de març de 2019.

6.3. En tots els casos, abans de formalitzar un trasllat de matrícula viva, cal que el mateix alumne s’asseguri que a l’escola de destinació hi ha places vacants, en l’ idioma, curs i horari desitjats.

7. INCOMPATIBILITAT DE MATRÍCULA

7.1. L’alumnat matriculat de manera oficial en una EOI no es pot matricular com a candidat lliure del mateix idioma a les convocatòries de Nivell Intermedi B1, Intermedi B2 i  Avançat C1. Si es produís aquest cas, en el mateix moment de ser descoberta la irregularitat s’anul·laria la matrícula com a alumne/a oficial.

7.2. És il·legal matricular-se del mateix idioma, durant el mateix curs acadèmic, a dues Escoles Oficials d’Idiomes diferents. Si es produís aquest cas, en el mateix moment de ser descoberta la irregularitat s’anul·larien les dues matrícules i l’alumne/a perdria el dret a la devolució dels imports d’ambdues matrícules.

 

8. MATRÍCULA PER AL CURS SEGÜENT

Tots els alumnes matriculats durant l’any acadèmic actual, independentment del resultat que obtinguin en la seva qualificació final (Apte, No Apte, No Presentat) fins i tot si han obtingut una renúncia a la seva matrícula, tenen preferència per matricular-se l’any acadèmic següent en el mateix idioma, però no tenen garantit ni un dia ni un horari determinat.

En el cas del C1, tots els alumnes hauran de fer preinscripció al setembre. La matricula es farà segon l’ordre de nota obtingut en el certificat avançat del curs anterior i la prova d’accés en el cas d’haver obtingut el certificat avançat en convocatòria anterior o un certificat equivalent.

9. PREU DE LA MATRÍCULA

El preu  de  la  matrícula  a  un  curs  inclou  les taxes corresponents i la quota complementària. La quota complementària de 30€ és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta quota complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i possibilita el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

No solament inclou els serveis de biblioteca, les fotocòpies etc., sinó també altres serveis no divisibles com són l’aire condicionat, aparells audiovisuals a les aules, les activitats culturals, etc.

10. DEVOLUCIÓ DE TAXES

L’EOI no pot reintegrar l’import de la matrícula sota cap concepte. Per sol•licitar la devolució de taxes s’haurà d’emplenar una instància i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de taxes, i el justificant de l’ingrés de la taxa. Aquesta  instància s’haurà de lliurar al departament d’alumnat que  la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l’interessat/da la resolució adoptada. Les taxes o preus públics de la matrícula només es poden retornar en els supòsits següents i dins els terminis assenyalats:

a. Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin no més tard del 5 d‘octubre 2018.

b. Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi o del certificat de nivell avançat, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives de persones admeses.

c. Pagaments duplicats o per import superior, per l’excés de pagament.

d. Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumnat té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.

En cap cas, es retornarà la quota de material.

 

B. NORMES ACADÈMIQUES

1. L’ASSISTÈNCIA

L’assistència es considera absolutament necessària per al bon aprofitament individual, de grup i per a una adequada avaluació de l’alumne/a. Els alumnes tenen el deure d’assistir regularment a classe. En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, encara que siguin justificades, l’alumne/a  no podrà ser avaluat/da de forma contínua, i només podrà ser avaluat/da mitjançant una prova final.

L’escola no comunicarà personalment, als pares/tutors, les faltes dels alumnes menors, però es podran consultar a través de l’aplicatiu Centrosnet a partir del dia 10 de cada mes.

2. AVALUACIÓ

2.1. L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes serà contínua i sistemàtica. Hi haurà un intercanvi d’informació sobre el procés d’aprenentatge entre professorat i alumnat. Es valorarà l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades, la realització de les tasques encomanades per fer a casa i el resultat de les proves periòdiques que es programin. Cada departament oferirà informació a l’alumnat sobre el procediment necessari per superar el curs. A 3r i a 5è i C1 o C2 (en el cas de català), per obtenir-hi la nota d’Apte/a, tots els alumnes hauran de presentar-se a les proves de Certificat (Nivell Intermedi B1, Intermedi B2 o  Avançat  C1 i C2 en el cas de català) que es convocaran a final de curs i superar-les.

2.2  Aquells alumnes que hagin perdut el dret a ser avaluats de manera contínua hauran de presentar-se a l’única convocatòria anual d’exàmens finals que es realitzaran durant els mesos de maig o juny.

2.3. Els alumnes que no aconsegueixin aprovar amb l’avaluació contínua podran presentar-se a aquest examen final.

2.4. Molt important: a les Escoles Oficials d’Idiomes, el percentatge per aconseguir l’aprovat és de 65 per 100. Això vol dir que no es podrà considerar aprovat qui aconsegueixi menys de 6’5 sobre 10 a la nota final de curs.

3. RECLAMACIÓ SOBRE LA QUALIFICACIÓ

3.1. Alumnes de 1r, 2n i 4t

En cas de no estar d’acord amb la qualificació obtinguda a l’examen final, l’alumne/a s’adreçarà en primer lloc al/la professor/a. En cas de litigi, podrà demanar que el Cap de departament revisi l’examen conjuntament amb el/la professor/a. Finalment, en cas de no arribar a una entesa, podrà presentar una sol·licitud al/la Cap d’estudis, durant el període de reclamacions, En cas de considerar la reclamació procedent, el/la Cap d’estudis nomenarà una comissió, integrada per professorat del departament, perquè revisi l’examen i ratifiqui o rectifiqui la qualificació.

La decisió serà comunicada a la persona interessada pel/per la Cap d’estudis durant la primera setmana de juliol. Després del 15 de juny  no s’admetrà cap reclamació. 

3.2. Alumnes de 3r, 5è, C1 i C2 (de català)

En el cas de 3r i 5è les reclamacions s’hauran de tramitar segons la normativa publicada a la convocatòria corresponent pel Departament d’Ensenyament.

4. REPETICIONS DE CURS

Dins de cada nivell – Nivell bàsic, Nivell intermedi o Nivell avançat C1 i C2 en el cas de català – l’alumnat té dret a romandre matriculat durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell corresponent.

L’alumnat que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al tercer curs del nivell intermedi (5è) el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció de l’escola podrà autoritzar la repetició d’un curs més en règim oficial a l’alumne/a que ho sol·liciti quan hagi superat el nombre de cursos autoritzats amb caràcter general.

S’haurà  de  presentar  una  instància  que  es recollirà  al  departament  d’alumnat. El Cap d’estudis resoldrà  aquesta  sol·licitud considerant  l’expedient  i  les  circumstàncies  de  l’alumne. Només es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

Caldrà sol·licitar aquesta convocatòria a partir del mes de juny fins al 5 de juliol de 2019 i només serà vàlida per al curs 2019/2020, sempre i quan l’alumne/a es matriculi a l’ EOI de Sabadell.