Cursos intensius d’idiomes a l’estiu

juliol de 2018

alemany, anglès, català, francès i italià

Durant el mes de juliol l’EOI de Sabadell organitza cursos intensius de llengua instrumental de 80 hores, distribuïdes en sessions de 4 hores diàries.

DESCRIPCIÓ

L’enfocament d’aquests cursos és comunicatiu. S’activen els recursos lingüístics necessaris perquè l’alumne utilitzi la llengua en situacions de la vida real. La docència a l’aula es combina amb activitats que fomenten l’adquisició i pràctica de la llengua objecte d’estudi.
Els continguts dels programes de cada idioma s’adeqüen al currículum de les escoles oficials d’idiomes, però no són equivalents als cursos ordinaris, ja que el nombre d’hores lectives dels cursos d’estiu són inferiors a les hores dels cursos ordinaris.

DATES i HORARI

Del 2 al 27 de juliol (ambdós inclosos)

4 hores diàries: de 9:30 a 13:30 o de 16:00 a 20:00
3 hores diàries: de 10:00 a 13:00 (només per francès B2+)

OFERTA
IDIOMA NIVELLS HORARIS
Alemany 1r i 2n
1r
Matí    de 9:30 a 13:30
Tarda de 16:00 a 20:00
Anglès 1rB, 2n, 3r, 4t, 5è i 5è+
1rB, 2n, 3r, 4t i 5è
Matí    de 9:30 a 13:30
Tarda de 16:00 a 20:00
Català 1r Matí    de 9:30 a 13:30
Francès 1r, 2n, 3r
1r
B2+
Matí    de 9:30 a 13:30
Tarda de 16:00 a 20:00
Matí de 10:00 a 13:00
Italià 1r Tarda de 16:00 a 20:00

 LLIBRES

L’escola us ofereix la possibilitat de comprar-los al centre els primers dies del curs. El professor/a us indicarà quins llibres utilitza.

EDAT MÍNIMA

A partir de 16 anys per a anglès i 15 anys per als altres idiomes

MATRÍCULA i FORMA DE PAGAMENT

Del 15 de maig al 27 de juny o fins a esgotar places

Per poder omplir el formulari de la inscripció i poder tramitar la matrícula caldrà presentar la documentació següent:

  • Còpia del DNI, NIE o Passaport
  • Comprovant del pagament (Compte del Banc de Sabadell: ES59 0081 0198 0900 0153 0164)  on consti el nom de l’alumne.
  • Carnet de família nombrosa general o monoparentals, si és el cas.
  • Certificat del nivell acreditat, si no feu test de nivell

Aquesta documentació l’haureu adjuntar en el full d’inscripció telemàticament, o sigui que cal haver fet el pagament i tenir la documentació a punt abans d’omplir el full d’inscripció.

PREU

338,80€. (preu del material no inclòs)
266,80€ (per el curs de francès B2+)

Les famílies nombroses generals i famílies monoparentals tindran una reducció de taxes del 50%

En els casos de famílies nombroses especials, víctimes del terrorisme i discapacitats hauran de fer la matrícula presencialment.

FULL D’INSCRIPCIÓ

CLIQUEU AQUÍ PER ACCEDIR AL FORMULARI

El formulari d’inscripció “online” restarà obert fins al dia 27 de juny o bé fins a esgotar les places.  

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a: eoisabadell.cursosespecials@gmail.com

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

A iniciativa de l’escola (per no poder obrir grups per excés o falta de demanda): es retornarà l’import total de la matrícula.

A iniciativa de l’alumne: es reemborsarà la totalitat de l’import pagat del curs menys 50,80€ en concepte de despeses administratives, sempre que l’anul·lació es faci abans del dia 23 de juny.

No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.

CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS
  • Atencióel curs d’estiu no serà en cap cas equivalent a un curs anual, ja que un curs d’estiu són 80 hores, i el curs acadèmic complet en té 150.
  • Aire condicionat a totes les aules
  • Servei de biblioteca i cafeteria
  • El curs de perfeccionament de llengua B2+ de francès està adreçat a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits. Per poder-hi accedir cal haver obtingut el nivell de llengua de B2 del Marc europeu comú de referència (cal adjuntar el document acreditatiu per formalitzar la matrícula del curs) En cas contrari, s’haurà de fer una prova de nivell.
CERTIFICATS

Acreditacions d’assistència (mínim 80% de les classes) i d’aprofitament (en el cas, a més, de superació del curs). La nota mínima per a l’aprovat és de 65/100.

NOTA:  Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis