Pla d’estudis

Els ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a l’EOI Osona tenen com a finalitat capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

El Pla d’Estudis s’estructura en quatre nivells que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües):

  • Nivell Bàsic: de dos cursos (1r i 2n nivell). En el cas d’anglès, a l’EOI Osona només s’imparteix el 2n curs.
  • Nivell Intermedi: d’un curs (3r nivell)
  • Nivell Avançat: de dos cursos (4t i 5è nivell)
  • Nivell C1: d’un curs. A l’EOI Osona només s’imparteix el C1 d’anglès.

A l’EOI Osona s’imparteixen els cursos de 2n a C1 d’anglès i de 1r a 5è de francès.

CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t NIVELL AVANÇAT B2
C1 C1 C1

Al final del nivell bàsic, els alumnes obtenen el Certificat de Nivell Bàsic, equivalent al nivell A2+ segons el MECR.

Al final del nivell intermedi, de l’avançat i del C1, els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa, el nivell considerat llindar dins de la definició d’usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell avançat es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d’usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell C1 es poden situar dins la franja C1 del Consell d’Europa, el nivell considerat domini funcional efectiu dins de la definició d’usuari experimentat.