Calendari

Curs 2017-2018

Part escrita (CE, CO, UL, EE)*
Part Oral (EO)*
1r alemany 30 de maig | 17:30 (Aula 15) 31 de maig (Aula 15)
2n alemany 11 de juny | 17:30 (Aula 15) 13 de juny (Aula 15)
3r alemany 6 de juny | 15:30 (Aula 15) 7 de juny (Aula 15)
5è alemany 12 de juny | 15:30 (Aula 15) 14 de juny  (Aula 15)
1r anglès 23 de maig | 17:30 (Aula 6) 28 de maig | 30 de maig (Aula 6)
2n anglès 23 de maig | 17:30 (Sala d’Actes) 28 de maig | 30 de maig (Aula 26)
3r anglès 31 de maig | 15:30 (Aula 6 i Aula 25) 4 de juny | 5 de juny | 6 de juny | 7 de juny (Aula 25)
4t anglès 22 de maig | 17:00 (Sala d’Actes) 31 de maig (Aula 26) | 6 de juny (Aula 6)
5è anglès 8 de juny | 15:30 (Aula 25 i Aula 26) 11 de juny | 12 de juny (Aula 26)
C1 anglès 22 de maig | 15:30 (Aula 25) 24 de maig | 29 de maig (Aula 25)
1r francès 22 de maig | 17:30 (Aula 16) 24 de maig | 29 de maig (Aula 16)
2n francès 28 de maig | 17:30 (Aula 16) 30 de maig | 31 de maig (Aula 16)
3r francès 5 de juny | 15:30 (Aula 16) 7 de juny (Aula 16)

(*) CE = Comprensió escrita | CO = Comprensió oral | UL= Ús de la Llengüa | EE = Expressió escrita | EO = Expressió oral

Horari de les proves orals

Al calendari de proves s’observa que hi figura més d’un dia per a la part oral. El professorat distribuirà tots els/les alumnes d’un mateix nivell entre els diferents dies de manera que l’alumnat hagi de venir només un dels possibles dies per fer la prova.

  • Alumnes oficials: El/la professor/a donarà hora i dia abans de l’acabament de les classes.
  • Alumnes lliures: El dia de la prova de la part escrita, rebran convocatòria amb el dia i l’hora en què cal venir a fer la part oral.

Sessió de lliurament de notes per als alumnes de 1r, 2n (Nivell Bàsic) i 4t

Dia: 20 de juny

El/la professor/a indicarà l’hora i l’aula.

Publicació de resultats de tots els nivells al web

  • Alumnes oficials: dia 25 de juny a les 00:01
  • Alumnes lliures: el dia 25 de juny.

Període de reclamacions per als alumnes de 3r (Nivell Intermedi), 5è (Nivell Avançat) i C1

Si algun candidat/a vol presentar una reclamació pel que fa als resultats de la prova, ho haurà de fer per escrit presentant una instància a la secretaria del centre en el termini que va des de la publicació de resultats fins a les 12:00h del dia 28/06/18. Consulteu els horaris d’atenció al públic. La direcció del centre comunicarà la resolució de la reclamació als interessats per escrit.

Nota molt important

Els exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes són exàmens de caràcter oficial i per aquest motiu estan subjectes a un calendari de proves inalterable. Per raons d’organització interna del centre, les proves no sempre es poden dur a terme dins de l’horari habitual de cada grup.

Cas que a algun/a alumne/a, per força major, li sigui impossible assistir a qualsevol de les proves en la data senyalada, haurà d’adreçar una instància a la secretaria del centre exposant-ne els motius i adjuntant documents acreditatius, abans del dia 18 de maig de 2018. La direcció del centre estudiarà el cas i si ho considera oportú, oferirà a l’alumne/a la possibilitat de realitzar la prova en una data alternativa.

Cas que algun/a alumne/a pateixi alguna incidència imprevisible de caràcter personal (malaltia, accident, …) el mateix dia de la prova, haurà d’adreçar una instància a la secretaria del centre exposant-ne els motius i adjuntant documents acreditatius, just el dia següent a la prova. La direcció del centre estudiarà el cas i si ho considera oportú, oferirà a l’alumne/a la possibilitat de realitzar la prova en una data alternativa.

L’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Feliu de Guíxols lliurarà un certificat de justificació d’assistència a les proves a tot l’alumnat que ho demanin.