Concurs vídeo publicitari EOI Esplugues

L’EOI Esplugues convoca un concurs per un vídeo que donarà publicitat al nostre centre.

Convocatòria de concurs per un vídeo publicitari de l’EOI Esplugues

1. OBJECTIU

L’objectiu del concurs és seleccionar una proposta d’un vídeo publicitari destinat a donar a conèixer l’EOI Esplugues en els diferents mitjans digitals. La realització del vídeo pot anar a càrrec d’un màxim de tres persones (per exemple guionista, càmera, muntador) i es farà en col·laboració amb la Comissió de Màrqueting Cultural de l’escola. La durada ha de ser, aproximadament, entre 50 i 60 segons. Hi apareixerà necessàriament l’alumnat i els treballadors de l’escola en el seu conjunt) i el vídeo haurà de ser en diverses llengües (català, castellà, alemany, francès, anglès, italià), paritari per gènere, ambientat al Parc Can Vidalet i a l’escola mateixa. Els drets d’autor passaran a l’escola.

 1. PROCEDIMENT

Per al present concurs s’estableix un procediment de participació pels alumnes o ex alumnes de l’Escola o per persones relacionades amb el món audiovisual que no siguin alumnes, però que vulguin inscriure’s en un curs de l’EOI Esplugues. Per a la selecció de la proposta guanyadora es farà servir la fórmula de concurs amb intervenció de jurat.

 1. PARTICIPANTS

Cada concursant o cada grup (com a màxim 3 persones) podrà presentar dues propostes, acompanyades cadascuna d’elles del seu respectiu pseudònim, tal i com s’explica a l’apartat setè d’aquestes bases.

 1. PROPOSTES

Les propostes de vídeo hauran de ser originals, de qualitat i que hi destaquin la vessant humana i socialitzadora i els aspectes internacionals i laborals de l’aprenentatge de les llengües.

 1. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determini, que, en tot cas, hauran de basar-se en els valors artístics i promocionals de les propostes.

A més de la qualitat de la proposta, es valoraran de manera positiva propostes flexibles, que permetin consensuar la idea central del vídeo amb la Comissió de Màrqueting Cultural i els passos necessaris per dur-lo a terme.

 1. JURAT I VEREDICTE

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per les següents persones:

– la directora del centre, Estefania Castillo

– el cap d’estudis, Marc Olmedo

– el representant de l’Ajuntament al Consell Escolar

– 2 professors representants del professorat

-4 professors de la comissió de màrqueting (Flumian, Jándula, Belotti)

– 2 alumnes membres del Consell Escolar

– 1 membre del PAS.

Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació:

– L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en la qual figuraran, si s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l’exclusió.

– La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi.

– Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.

– La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.

El veredicte del jurat es farà públic en la pàgina web de l’Escola el 27 d’abril de 2018. La proposta guanyadora haurà de rebre els 2/3 dels vots del Jurat.

El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.

 1. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

El termini d’admissió de propostes estarà obert des de l’1 de març fins el 20 de d’abril de 2018.

Les propostes s’hauran de presentar al Departament d’Alumnat de l’Escola.

Cada proposta haurà d’incloure:

 1. idea central: guió esbossat, story-board esbossat, possibles actrius/actors, localitzacions
 2. disponibilitat de mitjans tècnics: guió, càmeres i equip de muntatge
 3. Temporització:

– rodatge: maig 2018

– lliurament del vídeo: final de juny com màxim.

-CV dels participants; si en disposa, mostra d’algun treball audiovisual anterior

Els participants presentaran dos sobres tancats:

El sobre 1 haurà de contenir les dades identificatives del seu autor/a autors (nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i si és alumnat: idioma, curs i horari). Aquest sobre anirà identificat en el seu exterior amb les següents dades:

– Sobre 1. Concurs per a la realització d’un vídeo promocional de l’EOI Esplugues.

– Pseudònim de/de la concursant.

El sobre 2 inclourà la proposta de vídeo promocional: 1. idea central: guió esbossat, story-board esbossat, possibles actrius/actors, localitzacions. 2. mitjans tècnics: guionista, càmeres i muntatge. 3. CV dels participants sense noms i dades identificatives.

Aquest segon sobre s’haurà d’identificar a l’exterior amb les següents dades:

– Sobre 2. Concurs per a la realització d’un vídeo promocional de l’EOI Esplugues.

– Pseudònim del/de la concursant.

8. PREMI

Un curs d’estiu d’idiomes per a cada membre del projecte guanyador. El/s guanyador/s pot/poden gaudir del premi fins el curs 2020/2021.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El vídeo realitzat quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues, la qual tindrà completa llibertat per utilitzar-lo.

Així mateix, els autors prestaran/donaran la seva autorització per tal que l’Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues pugui modificar, desenvolupar o adaptar el vídeo guanyador .

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.