Nous alumnes

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI del Prat. Es fa telemàticament a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI del Prat
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • 2n, 3r, 4t, 5è o C1: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula presencial ha de portar una fotocòpia del certificat.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica del 1 al 5 de setembre de 2016, ambdós inclosos.
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia 5 de setembre de 2016 de 10:00 a 13:00h. L’alumnat de C1 no té aquesta opció.

Proves de nivell

Taula d’exempcions 16-17 del test de nivell

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic
 2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova
 3. El dia 6 de setembre 2016 s’haurà de consultar a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) si ha estat admès per a fer el test de nivell i en cas afirmatiu consultar quin dia i quina hora es fa el test a l’Escola (consulta document adjunt). Es fa sorteig en el cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places
 4. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció
 5. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral
 6. El dia 16 de setembre 2015 es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell i si ha obtingut plaça

CALENDARI MATRÍCULA NOUS ALUMNES 2016

 • Període de preinscripció:
  • telemàtica: de l’1 al 5 de setembre de 2016 (fins a les 14 h).
  • telemàtica amb suport presencial a l’EOI: 5 de setembre de 2016 (fins a les 13 h).
 • Sorteig per obtenir plaça per fer el test de nivell: 6 de setembre de 2016 a les 10 h (*). La consulta de resultats es pot fer a partir de les 18 h a l’aplicació de la preinscripció.
 • Test de nivell: del 7 al 13 de setembre de 2016.
 • Tria d’horari a l’aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): 14 i 15 de setembre de 2016.
 • Sorteig per a l’assignació de places: 16 de setembre de 2016, a les 10 h (*). La consulta de resultats es pot fer a partir de les 18 h a l’aplicació de la preinscripció.
 • Període de matriculació en línia (alumnes nous): del 17 al 21 de setembre de 2016.
 • Lliurament de certificats del nivell assolit, a l’EOI assignada, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A en el cas de cursos flexibilitzats: 19 de setembre de 2016.

 

TAXES

TAXES (segons Ordre ENS/100/2015)

 • Matrícula oficial: 275 € taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (1a vegada): 357,50 € taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)
 • Matrícula oficial de repetidors (2a vegada): 495 €  taxa oficial + 30 euros taxa de serveis d’escola (*)

Alumnat lliure

 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi: 72,45 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat: 89,25 euros.
 • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell C1: 100 euros.

Bonificacions i exempcions (prèvia acreditació documental)

 • Bonificació del 50 % de l’import:
  • per als membres de família nombrosa de categoria general
  • per als membres de famílies monoparentals de categoria general i especial
 • Exempció del 100% de l’import:
  • per als membres de família nombrosa de categoria especial
  • per a les víctimes de terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • per a les persones amb dicapacitat igual o superior al 33%

També queden exclosos del pagament de les taxes acadèmiques els alumnes inclosos en el pla de reserves de places per a professorat.

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació de serveis d’escola.