Normes i funcionament

 1. Condicions generals

L’assistència a classe és obligatòria i serà controlada pel professorat.

No està permès ser alumne/a presencial i a distància del mateix idioma dins del mateix curs escolar, en la mateixa o en diferents EOI. Tampoc està permès matricular-se de més d’un curs del mateix idioma a la convocatòria de matrícula oficial, a la mateixa o a una altra EOI. L’incompliment d’aquesta norma comporta l’anul·lació de la matrícula oficial (RESOLUCIÓ ENS/2304/2012, de 29 d’octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2012-2013 per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes. Punt 1.2.)

 1. Alumnes menors d’edat

D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament, els alumnes menors de 18 anys hauran de justificar al seu professor, per escrit i amb antelació, les faltes d’assistència que no responguin a causes imprevistes. Els justificants hauran d’anar signats pels pares o tutors o pels responsables dels centres d’estudis. En cas de respondre a causes imprevistes (malaltia, exàmens oficials etc.) els pares o tutors hauran de comunicar al centre l’absència del menor d’edat, que posteriorment haurà d’aportar el justificant. Si l’absència de l’alumne menor d’edat es produeix sense notificació prèvia, el centre la comunicarà immediatament als seus pares o tutors. Podreu trobar el justificant d’absències de menors a la nostra pàgina web o a la Secretaria del centre.

Dimarts 17 d’octubre a les 18:30 tindrà lloc una reunió informativa amb els pares dels alumnes menors. Aquest dia caldrà que els pares signin l’autorització de sortides escolars en període lectiu i de drets d’imatge.

 1. Avaluació

A l’inici del curs escolar, el/la professor/a de cada grup informarà els alumnes sobre els objectius a assolir a final de curs, i sobre els criteris i els instruments que s’utilitzaran per avaluar-los. Al llarg del curs els alumnes hauran d’estar informats sobre el seu procés d’aprenentatge i els professors han d’afavorir i facilitar aquesta comunicació. És per això que el professorat realitzarà tutories individualitzades. Pel que fa als menors, els pares dels menors també poden sol·licitar una entrevista amb el professor.

L’escola elaborarà proves finals per fer en convocatòria única al final del curs per nivells 1r, 2n i 4rt. En el cas dels alumnes de primer, els resultats d’aquestes proves finals, conjuntament amb els resultats obtinguts en el procés d’avaluació contínua, serviran per determinar la qualificació final del curs. També en el cas dels alumnes de primer, si les absències són superiors al 35% de l’horari lectiu, es perdrà el dret a l’avaluació continua, però es mantindrà el dret a l’avaluació final (examen final).

En els cursos de certificat,  la qualificació final serà el resultat de la prova de certificat.

 1. Canvis de grup/horari                                                                                                                                                                                                                                                                          Si desitgeu sol·licitar un canviar d’horari caldrà que passeu per Secretaria per realitzar la sol·licitud entre els dies 5  i 11 d’octubre de 2017.  La resolució dels canvis d’horari es publicaran en el taulell d’anuncis en un termini màxim de set dies.  Els canvis no oficials no estan permesos.
 1. Trasllat de l’alumne durant el curs acadèmicTrasllat de matrícula

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena “trasllat de matrícula viva”. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza l’últim dia lectiu del mes de febrer.

La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

 1. Permanència en els estudis
 • Dins de cada nivell bàsic, intermedi i avançat, l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
 • L’alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic i no el supera o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.
 • Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o el primer curs del nivell avançat, l’alumne ha de demanar-ho a la directora de l’escola, que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne en la sol·licitud, i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne al llarg dels dos cursos realitzats.
 • L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat el pot cursar un màxim de dues vegades.
 • Dins del nivell C1 l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics. En casos excepcionals, la directora podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti.
 • En casos excepcionals, que ha de valorar la directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la directora podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.
 1. Renúncies
 • L’alumne oficial pot presentar, a la directora de l’escola, la renúncia a la matriculació en un idioma fins el 30 de novembre de 2017. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat/ada” en la qualificació final.

D’aquestes renúncies, l’alumne en podrà fer només una per curs.

 • Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.
 • El curs renunciat computarà a efectes de repetició. Les renúncies considerades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’expedient acadèmic de l’alumne.
 1. Devolució de taxes o preus públics

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 5 d’octubre de 2017.
 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi, del certificat de nivell avançat o del certificat de nivell C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
 • No-prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
 • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2017.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI, la qual en registrarà l’entrada i el revisarà, a l’efecte d’orientar l’alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es podrà presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

 1. Normes de convivència

L’EOI del Prat disposa d’un pla de convivència aprovat per Consell Escolar i recollit a les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) que tot alumne ha de conèixer i respectar per al bon funcionament de l’escola. Les podreu trobar al taulell d’anuncis de l’escola.  A continuació trobareu les més destacades:

 • Cal mostrar una actitud respectuosa envers tots els membres de la comunitat educativa.
 • Cal respectar els horaris d’inici i d’acabament de la classe.
 • Cal apagar els telèfons mòbils a classe i durant la realització de proves o exàmens. Utilitzar un telèfon mòbil durant la realització d’un examen pot comportar-ne l’anul·lació. Si algú necessita tenir connectat el mòbil per força major, cal avisar el professor.
 • Està prohibit menjar a classe.
 • Està prohibit fumar a totes dependències del centre.
 • Els alumnes no poden romandre als passadissos per tal de no molestar els alumnes que estan a classe.
 • Cal tenir cura dels espais i bens de l’escola.

El Prat de Llobregat, juliol de 2017